ግዝያዊ ምጉዳል ዋጋ (DISCOUNT)!

Our Courses (እንህቦም ኣገልግሎት)

Students Gallery
ልዕሊ 3000 ተመሃሮ

Testimonials (ምስክርነት)​​

ኣይተማሃርኩን ኢለ ይሓስብን ይጭነቅን ነይረ።ብዚተማህረ ሓወይ ግን ተማሂረን ካብ ባዶ ናብ ግህዶ ናይ ዓወት መንገዲ ሓደ ኢለ ጀሚረ ኣሎኹ። ኣብ'ዚ ግዜ እዚ ድማ ካብ ጥማር ገንዘብ ምስ ተስፋ ባዶ ዚህበካስ ጥማር ጥበብ ናብ መንገዲ ግህዶ ዓወት ዚመርሕ ዘጨብጠካ ኢዩ እቲ ሰብ ዚበሃል። በዚ ጀሚርካዮ ዘሎኻ ኣምላኽ ጸጋኡን ብርሃን ጥበቡን ወትሩ የብዝሓልካ። ነዊሕ ዕድሜን ምሉእ ጥዕናን ድማ ይሃብካ። ስቶክ ማርኬት ብምምሃረይ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኢየ። የቐንየለይ፡መምህር ጆርጆ::
First, We want to start with our appreciation to Gorgo. Thank you for providing us with this wonderful opportunity. Then we want to congratulate who ever has experienced this journey, trust us when we say you have taken one of the most important decisions in your life. As Gorgo has mentioned over and over , stock investment is indeed a “financial freedom”, Freedom from being your own slave. Finally, to any one who has a come across this opportunity, please indulge in it and thank Gorgo later. Once more, thank you Gorgo, you truly are an inspiration to any one who wants to make a crucial and positive change in life.
Fnan & Henok
Canada
Dear George, you are an eye opener!! First I would like to appreciate and thank you for all your educational videos that invested the idea of business in to the mind of our community (in our language). Your educational videos are eye opening. I have been following your videos for long time. But I was one of those who took long time to take an action. Now I am so happy that I decided to be part of those who benefitted from your guidance and education. I took the class for stock market. The best thing with the videos is, it is self-explanatory, easy to understand, you watch them on your own time, and as much as you want. When you are ready to open, the follow-up videos are much easier and guides you one by one. Once you reach to one on one coaching he is very gentle, understanding and takes his time to explain things step by step. He also explains the whole concepts of business and makes sure that you understand what you are doing, where you are investing your money and how to manage your money. Ove all George\'s educational videos feed your mid. They change the way you think and understand., in all aspects of life. Business is one of the fields where I never thought I could be part of it. But thanks to George videos and coaching I am able to invest and will continue to follow him and grow with him. My suggestion and recommendation to ALL OUR COMMUNITY IS, PLEASE use the GIFT/OPPORTUNITY GIVEN TO US BY OUR BROTHER IN OUR OWN LANGUAGE. And for those who are benefiting from these program, please let’s spread the GOOD NEWs to all friends and families so, they will be part of the benefit that we are already part of. Thank you George for all you hard work and contribution to our community. God bless you.
ብመጀመርታ ፡ ክብርን ጥዕናን ሰላምን ቅሳነትን ነዓኻ ክቡር ሰብ፡ ስለ እቲ ኩሉ ዝሃብካኒ/ና ብልጫታት ኣዚየ የመስግነካ ኣነ ሓንቲ ካብቶም ብናይ ትምህርቲ George ስሱዓት ሰባት ኢየ ሕጉስቲ ድማ ኢየ። ብዙሕ ፍልጠትን ካብ ኩሉ ርእሰ ተኣማማንነትን ኣጥሪየ/ወሲኸ ኢየ። ተመስገን ከእ ብዓቕመይ ካብቲ ዝብሎ ብዙሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ህርዲግ እብል ኣለኹ ። ገለ ካብቲ ዝወሰድኩዎ ትምህርቲ ሓደ "stock market" እዩ። wow ናይዚ ብልጫ መግለጺ ክሓጽረኒ ኢዩ ወልሓደ ከይገበርካ ባዕሉ ክሰርሓልካ ማዕረ ክንደይ ሓጋዚ ሙኳኑ ሪአዮ። ከምኡ ውን ሕጂ ኣብ online business ይነጥፍ ኣለኹ። እቶም ድሊየት/መደብ ናይ online businese ዘለኩም ጊዜኩም ተጠቒምኩም ካብ ሕጂ አንተ ተማሃርኩም ተመራጺ ይመስለኒ እንተ" stock market" ኩሉኹም ሕጂ ክትጅምሩ ይደሊ እቶም ነዚ ተንብቡ ዘለኹም ማለት ኢዩ። የቐኒየልና George! ክብሩ ይስፋሕ ነዓኻ ዝሃበና: ካብዚ ንላዕሊ ክትግስግስ ኣምላክ ይሓግዝካ!
My name is Binyam am from London UK and works for TFL. Just finished the course about stock market two weeks ago. Trust me come out very happy with the course, and become investor. Already started making money from my investment would recommend to anyone.
Binyam Kahsay- TFL
London, UK
ኣነ ብዝተምሃርኩዎ ናይ online business ትምህርቲ ከምኡ ውን ምስራሕ website ኣዝየ ዓጊበ እየ:: ናብቲ ናይ ወትሩ ሕልመይ ዘብጽሕ ምሉእ ሓገዝን ስልጠናን ስለዝረኸብኩ ድሮ ስርሐይ ጅሚረ ኣለኹ: ኣብ ዝለዓለ ክበጽሕ ድማ ተስፋ ይገብር:: ኩሉኹም ከምዚ ናተይ ሕልሚ ዘለኩም ናብ Drar Academy ምጹ: ርግጸኛ እየ ድማ እንተ ጽዒርኩም ከምትዕወቱን ኣብ ሂወትኩም ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ትምህርቲ ከምትረኽቡን::
ብመጀመርታ ንክቡር ሓውና መምህር ጀርጆ ነቲ ካብ ዉልቃዊ ተመኩሮኡን ነቲ ከም ፈለግ ዝዉሕዝ ፍልጠቱን ነዓና የሕዋቱ ከካፍለናን ተጠቀምቲ ነቲ ዘሎ ጸጋታት ክንከዉን ብምሉእ ሓይሉ ዝቃለስ ዘሎን እሞ ድማ ባዕሉ ፈቲኑ ዉጺኢታዊ ምካኑ ፈሊጡ ምሳይ ተጠቀሙ ዝብል ኣጆኩም ሓቢርና ንዕበ ዝብል ኣመናዊ መምህር ልባዊ ምስጋና ከመስግኖ ይፈቱ ።ብምቅጻል ኣነ ተጠቃሚ Stock Market በቄ ኣለኩ። ብዓቢኡ ከኣ ንሱ ጥራሕ ዘይኩንኩ ተማሂረ ብከመይ ገንዘበይ ከምዝዕቅብን ከምዘዋፍርን ስልጡን ዝኮነ ኾርስ ብዘየዳግም ተማሂረ ኣለኩ ።ነቲ ዝተጠቀምኩሉ ይምስክርን ኩሉ ኪጥቀመሉ ድም የተሓሳስብ ። ብመሰረቱ'ዉን ንኩሉ ክጥቀመሉ ክፊት ስለ ዝኮነ ንኩሉ ተዛራቢ ትግሪኛ ዝኮነ ንዓና ብዝርደኣና ቓንቓ እቲ ረብሓ ንዓና ምካኑ ፈሊጥና ነዚ ኮርስ ክንመሃር ኣለና ። ነዚ ድራር ሂወት ዝብል ናይብሓቂ ናይ ሂወት ድራር ዚኮነ ኪንጥቅም ብድጋማ ሓደራ ይብል ። መምህር ጆርጆ ድማ እግዚኣቢሄር ጸጋ ይሃብካ ብኣካ ከቢርና ኢና እሞ ክብረት ይሃበልና ።
Abraham Tesfay
Germany
It is my pleasure to recommend everyone consider Gorgo as an extraordinary and talented instructor in the stock market investment. I have known him as my teacher in the stock market. The most impressive aspect of Gorgo' teaching is his transparency and ability to utilize appropriate Language and positive discipline to manage effective interactions with his student. He contributed immensely to Eritrean society by developing core curriculum and providing instruction Instructional support. I am sure you will find Gorgo to be extremely helpful in assisting you become great investor. And I would like to thank him so much for walking me to success of investment.
Semhar Hadish
Dallas, USA
ብመጀመርያ ካብ ፍልጠቱን ተመክርኡን ብምክፋል ሂወትና ንምቅያር ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሓውና ጆርጆ ከየመስገንክዎ ክሓልፍ ኣይደልን። ቀጺለ ዝወሰድክዎ ትምህርቲ "ወፍሪ ኣብ ስቶክ ማርኬት" ኮይኑ ገንዘበይ ከመይ ገይረ ከምዘዋፍሮ ተማሂረ , ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዋፍር ጀሚረ ኣለኹ። ዝወሰድክዎ ኮርስ ውጽኢታዊ ኮይኑ ረኺበዮ ንጆርጅ ከኣ ብልቢ እየ ዘመስግኖ ንክትዓቢ ዘተባብዕ ናይ ሂወት መምህር። ካልኦት ክትዓብዩን ለውጢ እትደልዩን ኣብ ድራር ሂወት ተኻፈልቲ ክትከኑ ይምሕጸነኩም።
Wegahta Michael
Netherlands
Kab nay Gergeo timhirti zmeretskuwo stock market iye . Iti timirti htsir zbelen aabeyti ar-esti zehaze koyni, kab meseretu ksab mefetsemta nay Stock market bztefelaleye abnetn b-buque agalalitsan zteseneye iyu. Bzaeba izi timhirti kab suru ksab teeferu htokum kimlis dluw iyu. Nezi timhirti temahire bzteredaani mengedi Investor koyne. Btaemi gentil zfelto zey-beqiq seb yu.
Aron Teklu
France
ብመጀመርታ ሰላምታይ ብምቅዳም ጆርጆ ሓወይ ስለቲ ዘይሕለል ጻዕሪ ትገብሮ ዘለካ ሕብረተሰብና ኣብ ምህናጽን ምትብባዕን ካብ ልቢ ከመስግነካ ይደሊ። እቲ ካብ ኩሉ ዘገርመኒ ናይ ጆርጆ ካኣ እቲ ዘይጽንቀቅ ሓልዮትን ምትብቡዑን እዩ, ብሓቂ ንሕና ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስደት ጃጂና ከይንተርፍ ከም ባዓል ጆርጆ ሓወና ኣምላክ ዝሃበና ህያብ ክብሎ ይክእል, ምክንያቱ እቲ ናቱ ምክሪ መሬት ዘይወድቅ ወርቂ ቃላት እዩ ናይ ብሓቂ ክም ትቅየርን ከም ትምዕብልን እዩ ዝገብረካ። ቀጺለ ኣነ ኣብ ናይ ( Invest In Stock Market) ምስ ጆርጆ ሓወና ተማሂረ። ብጣዕሚ ጽቡቅ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ኮይኑ ረኪበዮ። ኩሉ እቲ ትምርቲ በቲ ዝርዳኣና ቛንቛ ኣብነት እንዳገበረ የረዳኣካ፡ ዝኮነ ሕቶ ተደሊካ ውን ከይተሰከፍካ ትሓቶ፡ ብምቅሉል ኣዘራርባ ይምልሰልካ። ኣብ መወዳእታ በቲ ንዓና ከዕብየና ዝክእል ኣማራጺታት የማክረና ተወሳኪ ውን ሓሳብካ የሰምዕ እሞ ናብ ኣውፋራይ ጌሩ የፋንወካ። ክሳብ መወዳእታ ናይቲ Investor ምሳካ ኣሎ ጀርጆ። ስለዚ እቶም/ተን ነዚ ዕድል ኣምሊጥኩም/ክን ዘሎ የሕዋት ኣጆኩም/ክን ምብጋስ ጥራይ እዩ ዘድሊ ተበገሱ/ሳ ዝብል ምክሪ ክህበኩም/ክን ይደሊ። Thank you so much George Drar💖
Yorsalem Russom
Norway
ድራር ከይኮነስ ስንቂ ኣእምሮ -----------*-------------*-------- ምስ ጆርጆ ድራር ካብዝላለ ቁሩብ ኣዋርሕ ገይረ። ብዩትዩብ ዘሕልፎም ምኽሪታት ወዲ ድራር ዘይምስማዕ ማለት፣ ዳርጋ ኣብ በዓቲ ተዓቢጥካ ምንባርን ነቲ ሓቀኛ ብርሃን ዘይምልላይን ማለት ኢዩ። ካብ ዩቱዩቡ፣ ብሉፃት ትምህርቲታት እናተደረርኩ ድሕሪ ድሕሪ ምቕናይ፣ የዒንተይ ከይሓሰኹ ናብ "ስቶክ ማርኬት" ትምህርቱ ተመዝጊበ። ቀዳመይቲ ምዕራፍ ወዲአ ናብ ካልአይቲ ክሳብ ዝሰግር ዓቕሊ እናሰኣንኩ ብተመስጦ ተኸታቲለዮ። እነሆ... እቲ ዕንክሊል ዝመስል ዝነበረ ትምህርቲ "ስቶክ ማርኬት"፣ ንዘልኣለም ዘይርደኣና ዝመስለና ዝነበረ ጎቦ ጆርጅ ደዃዕዃዕ ኣቢሉ ኣፍሪስዎ። እሞ ድማ ብቋንቋና ፈትፊቱ ኣኾለሰና። ጆርጆ እቲ ትምህርቲ ምስ ኣዕጠቐና፣ ኣይገደፈናን። ኢድና ሒዙ ሰንከክከል ከይንብል እናደገፈ ወነንቲ ኢንቨስትመንት ንክንኸውን ገይሩና ኢዩ። እነ ብውልቀይ ብቁሩብ ሰሙናት ትምህርቲ ድራር ህይወት የዒንተይ ኣዝዮም ቋሕ ከምዝበሉ ክምስክር እፈቱ። ትምህርቲ ጆርጅ፣ ድራር ጥራሕ ከይኮነትስ ስንቂ ከምዝኾነት ኣስተውዒለ ኩሉ ሰብ ንክቋደሳ አበረታትዕ። ካልኦት ቪድዮታቱ ምርኣይ'ውን ብዙሕ ከኽስበኩም ኢዩ። ባልኹም ሰሚዕኩም ፍረዱ።
Awet Desta, Social Worker
Gent, Belgium
First all I would love to say thank you very much Mr George. ብመጀመርታ ነዚ ንዕብየትን ንንቃሕትን ኣብ ትምርቲ ይኩን ኣብ ቆጠባን ብሓፈሻ ኣብ ሂወት ብከመይ ዕውታት ኾና ንወጽእ እትገብሮ ዘለካ ኣብ ሕበረተሰብና ኣዝየ የመስግነካ። ቀጺለ ኣነ ሓንቲ ካብ ተማሃሪት ናይ George እየ ዝወሰድክዎ course (Invest in Stock Market) እዩ ኔሩ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ልዕሊ ትጽቢተይ ጽኒሑ ምክንያቱ ናይ George ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያት ቀዳማይ ፥ ዝተማህሮ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምህረካ ኣብ ባይታ ድሰርሕ ዘሎ ሓቂ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ዝጥቀመሉ ብሙኻኑ ፍሉይ ዝገብሮ። ከም ካልኣይ ተማሂርካ ጥራሕ ኣይኮንካን ትከይድ ፥ ትምሃር ዘይተረድኣካ ትሓት ድሕሪኡ ኣብ ርግጸኛ ኮንካ ዝተዳለካሉ በቲ ናዓካ ጽቡቕ ዝበሎ ኣማራጺታት የማክረኻን ናትካ ውሳነታት ካኣ ይሰምዕ ድሕሪኡ investor ጌሩ የፋንወካ ማለት"ዩ ። በዚ ኣጋጣሚ ኣዝየ የመስግኖ።
Semhar Berhe
Sweden
መጀመርታ ጆርጆ ሓወይ ስለቲ ሕብረተሰብና ብኣተሓሳስባን ብቁጠባን ንኽዓቢ ትገብሮ ዘለኻ ሓያል ጻዕሪ ካብ ልቢ ከመስግነካ ይፈቱ።ቀጺለ ኣነ ኣቀዲመ ናይ stock market ዝብል ኮርስ ወሲደ ሕጂ ድማ ናይ online business ይወስድ ኣለኹ፣ብቀሊልን ንጹርን ኣገባብ ዝተዳለወ ኣዝዪ ሓጋዚን ኣብዚ ጊዜና ድማ ወሳኒ ፍልጠትን ኮይኑ ድማ ረኺበዮ።ብቁጠባ ዕውታት ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኡ ጊዜ ዓለም ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ? ኣነ'ኸ ከመይ ጌረ ቀዳማይ ወይ ምስቶም ቀዳሞት ኣብኡ ይበጽሕ.?ኢሎም ኢዮም ዝሓቱ።እዚ ናይ ጆርጆ ኮርስ ድማ ብሕጽር ዝበለ ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ ብምዃኑ ኩሉ ምስ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ክጎዓዝን ቁጠባዊ ሓርነት ክጎናጸፍን ዝደሊ ሰብ ነዚ ኮርስ ክወስዶ የተባብዕ።ብተወሳኺ ንኸምዚ ዓይነት ኮርስ ዝኽፈል ገንዘብ ከም ወፍሪ እምበር ከም ወጻኢ ክንሪኦ ከምዘይብልና የዘኻኽር ምኽንያቱ ምሂሩ ቀጥታ ናብ ግብራዊ ስራሕ ዘእትወካ ዓይነት ኮርስ ስለ ዝኾነ። Thank you so much Gorgo!!!
Yordanos Abraham
Isreal
ቅድሚ ኩሉ ስለ እቲ ተገዲስካ ነዚ ህዝቢ ከተንቅሕን, ከተማዕብልን, ከተልምዕን ኣብ ናይ ገንዘብ ቁጠባዊ ሓርነት ዘለዎ ኣረዳድኣ ከስፍሕን ወዘተ... ንጽቡቕ ነገር ዝገበርካ ኩቡር ሓው ጆርጆ ድራር ካብ ልበይ ከመስግነካ ይፈቱ. ቀጺለ ኣነ ካብ YouTube ጀሚረ ተማሃራይ ናትካ ስለ ዝኮንኩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ኣብ ሂወተይ ዓቢ ለውጢ ኣርኢኻኒ Thank you! ከምኡ ውን ኣብ ናይ ገንዘብ ዘለኒ ኣረዳድኣ ኣስፊሕካዮ ሕጂ ድማ ተማሃራይ ኣብ ናይ Invest in Stock Market ወይ ገንዘብካ ብኸመይ ኣብ ብርክታትን ልቓሕን ከተዋፍሮ ትኽእል ዝብል ዓውደ ትምርቲ Course ወሲደ ድሮ ጀሚረዮን ተበጊሰ ኣብ መንገዲ ይርከብ ። ትምርቱ ኣዝዩ ቁምነገር ዝመልኦ'ዩ መልእኽቲ ሓዘል'ዩ ብሙሉእ ሓይሉን ፍልጠቱን ተገዳስነቱን እዩ ዝምህረካ ጠባዩን ትሕትናኡን ተገዳስነት ኣብ ሰብ ዘለዎ መዳርግቲ ኣልቦ። ኣብ'ዚ ምሳና ትምሃር ዘለኻ ኣብ ናይ ዓወት መንገዲ ከም ዘለኻ እመን ኣብ ዝተጸረገ መንገዲ ትምርሽ ኣለኻ ዓወት ቁሩብ ምስ ከድካ ክትረኽባ ኢኻ ። እንተ ድኣ ኣብዚ ከባቢ ዘየለኻ ግን ሕጂ ውን ክምብል በለ እንበር ኣይተኽዓወን ስለ ዝብሃል ያላ ተንስእ ተበገስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ጆርጆ ዝብሎ ደስ ዝብለኒ ቃል ኣጆኹም ሓቢርና ንዕበ።
Dawit Abrahale, In Ausbildung
Freiburg, Germany
Ich bin sehr stolz auf dich Drar. ich war lange seit mit dir in unterwegs. ich habe viel gelernt du bist einer von der beste Lehrer von Stock Market investie. das Schule war einfach zum verstehen. Ja Gorgo ich danke dir ganz herzlichen und ich wünsche dir auch einen tollen Arbeit zeit weiter so meine beste.ድራር በአንተ እኮራለሁ። እኔ ለረጅም ጊዜ ከእርስዎ ጋር ነበርኩ። ብዙ ተምሬያለሁ እርስዎ በአክሲዮን ገበያ ኢንቬስት ካሉት ምርጥ አስተማሪዎች አንዱ ነዎት። ትምህርት ቤቱ ለመረዳት ቀላል ነበር። አዎ ጎርጎ ፣ በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም እኔ ጥሩ ሥራ እመኝልሃለሁ ፣ ቀጥልበት ፣ የእኔ ምርጥ።I\'m very proud of you Drar. I've been with you for a long time. i learned a lot you are one of the best teachers at stock market investie. the school was easy to understand. Yes Gorgo, thank you very much and I also wish you a great job, keep it up, my best.
Merhawi Tekaly- Switzerland
Stock Market Express
መጀመርያ ጆርጆ ነዚ ንሕብረተሰብና ብኩልንተናዊ ደረጃ ሓፍ ከተብሎ ምብጋስካ ከመስግነካ ይደሊ ::ኣነ በርሀ ተኽለ ይበሃል ንጆርጆ ኣብ YouTube ኢየ ዝፈልጦ ካብኡ ድማ ቡዙሕ ተማሂረ ብኩሉ መዳይ ድማ ብዙሕ ለውጢ ኣርእየ ካብኡ ብምብጋስ ድማ ናይ stock Markt ብኣዝዩ ጽፉፍን ንጹርን ብቀሊል ንዓይ ክርዳኣኒ ዝክእል መዳይ ኮርስ ወሲደ ዕቤት እንዳርኣኩ ድማ ይከይድ ኣለኩ ::ስለዚ ጆርጆ ሓውና መሪሕ ሕብረተሰብ ኣብ ሂወትካ ጥዕና ኣብ ትምኒትካ ዓወት ይምነየልካ የቀንየለይ::
Berhe Tekle
Munich, Germany
ኣብ ድራር ሂወት፡stock market ትብል ኮርስ አየ ወሲደ፡ካብ ዝተጸበክዎ ንላዕሊ ድማ ዓጊበ፡ኣነ ዜሮ ፍልጠት አዩ ነሩኒ ኣብዚ ዓውዲ፡ሕጂ ግን ዚግባኣኒ ፈሊጥ፡አንቨስት ኒምግባር ኣብ ምድላዋት ይርከብ ኣለኩ፡ጀርጆ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ቡዙሕ ዓመታትን ተመኩሮን ዚሕትት ትምህርቲ ብዝቀለልን ብዝበልጸን ንሕብረተሰብካ ተማዕብለሉ ብምህላውካ ክብሪ ይሰማዕካ።አዞም ንዘ ኮምንት ትምብብዋ ዘለኩም ካኣ አቲ ኮሩስ ሚስወድኩሞ ዝያዳ ዕግበት ከምዚስዓኩም ጥርጥር የብለይን።
Berihu Bahta
Isreal
My overall experience with Gorgo with the course “Investing in the Stock Market ‘’is that as an instructor, Gorgo is passionate, humble as well as skillful in teaching from personal experience, he is excited to show you the way and what he teaches you will help you improve your way of thinking and perspective on financial freedom. As a visual learner myself I loved the graphics he incorporates in his classes. I gained much more from the course than I anticipated and I can definitely say that my expectations are met and would highly recommend the course for anyone who is willing to declare his/her financial freedom and eventually become an investor in the Stock market.
Daniel Tesfasilassie - Registered Nurse
New Mexico, USA
The Stock Market course is life changing. When I took the course with you and seen the numbers of my future, I didn’t hesitate to make a decision. We work hard and we think it is hard to save money for our future, but it is hard not to save money for our future. My recommendation to everyone is PLEASE TAKE THE COURSE. After taking the course don’t say I wish I knew this information 15 years ago because you can use this knowledge on the next 15 years. Gorgo, never give up brother! I am sure that one time you will be stopped by the people to tell you that you changed their life.
Yemane Ammar, Manager
Edmenton, Canada
I must say it is the best decision i ever made ! i am George's student & recently finished the stock market express course. It was very enjoyable and educational lesson He made it in easy way to understanding. I wanted to thank you george for all your efforts & support for our community. I highly recommend it to everyone out there this course is life changing. And george please keep it up!
Yosan Zeray - Dubai UAE
Stock Market Express
ሰልፍ ሰልፋይ፡ ይና ገቢለት ልግድ መታን ዮ ኒግርጊ መንብሮዲ፡ ኒምህሮዲትልድ ፡ሊኩራኹ ልውር ኒኹሲ በቃቅጊ ኒሻንሊ ደኩሳኹ *ጆርጆ ድራርቲ* ፡ሙሲስጊሉ ደኩያ ጀረበሊ። ተለይዶ drarhiwet.com ያኹ መገለይሊ ( Invest in Stock Market) ያኹ ትልማ ሻኹ ምህሮ ይሊኩርነድ ኣቅትራሲክ ፡ፋሪሕዲ ፡ሕቡንዲጊን ።ይግርጊ መናብረትል ፡ሰወልዲራ አዋኽ ለገድሮ ገረሳኹን ፡ አዊልኻ ሰገስቶሉ ሻኽርኹን፡አዋሃብረ ሰገስረትሉ ፡ኣርኦ ግብሊ እርግሶሉ ህምበኩን ።ደንጎቢል ናግርጊ መናብረትል ፡ሸቃንድ ለገድሮ ምራድ ሻውሲ ፡ዳን ጆርጆትል 👈አሸርዱ ሙሰት ድጛያ።
Damera simina - Blina
Germany
ጆርጆ ሓደ ካብቶም ን መሰናኽል ስደት ናብ ረብሕኦም ዝቀየሩ አብነታውያን ኣርማ ሕብረተሰብና ኢዩ። ኩላትና ንብድሆታትና ናብ ረብሓና ክንቅይሮ ኸኣ ብኹሉ መዳይ ይሰርሕ አሎ። አብ ድራር ሂወት ዝወሰድክዋ ስልጠና ‘ወፍሪ ኣብ stock market’ ኢያ። ፍሉይነት ናይ ጆርጆ ስልጠና ክሳብ መጨረሽታ ውሳነ ወሲድካ ክተውፍር ምሳኻ ኮይኑ ስለዝሕግዘካ ኢዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ዝበዛሕና ደቂ ሰባት ንወድቀሉ ‘ተበግሶ’ ዝበሃል ደረጃ አዝሊሉ፤ አውፋራይ ሙካንካ አረጋጊጹ ይፋነወካ ማለት ኢዩ። እዚ አብ ዝኮነ ስልጠና ብቀሊል ደይንረክቦ ወርቃዊ ዕድል ኢዩ። ድሕረባይታ ይኹን ደረጃ ትምህርቲ ብዘየገድስ ናይ ወፍሪ ሓሳብ ንደለዎ ሰብ እዛ ስልጠና ብዘይ ውዓል ሕደር ክወስዳ የተባብዕ!
Digge Tesfamhret, Engineer
Norway
ብመጀምርታ ለባዊ መስጋናይ የቅርብ 🙏 . አቲ ከይተሓለልካ ትገብሮ ዘለካ ነስካ ኣቢኻ ሐብረተሰብካ ከተቢ ቀዱስ ሓሳብ አዩ. ፈጣሪ ዕድመን ጥዕናን የሃብካ ሓሳብ ልብካ የስምረልካ. ኣነ ኣብ ናይ "Stockmarket" ኮሩስ ዝወሰድኩ አየ. አቲ ኮሩስ ረተኣዊ ዋጋ ኮይኑ ብፅስፍፍ ዝበለ መንገድ ብ ትግንኛ በምካኑ ከኣ ብቀሊል ኣገባብ ከትምሃሮ የሕግዘካ, ካብ መጀምርታ ክሳብ ወመዳታ ተግባራዊ ዝኾነ ተምርቲ ተማሂረይን ደሮ ገንዘብይ ኣብ "Stockmarket" ኣዋፍረን አቲ ናይ ለውጢ መድረክ ጀምረዮ አልኩ.ረኡይ ለውጢ ከኣ ኣብ ሂወትይ ረኺበሉ, ኣነ ሄያው መስክር ናይ ጆርጆ ሓወይ አየ.
Tekleweini Muruts
Zug, Switzerland
ብመጀመርታ ዝከበርካ ጀርጆ ሃዉና፡ብትገብሮ ዘለካ ህዝብካ ኣብ ሚንካህ tsemaka kab amlak rkebo.Bmktsal ane kabti biakal zfelteka fihshuw getska niliali msaka ab Stock market tmhrti mwusadey,I really appricate you ,blbi azye yemesgneka,bmlue haylkan tewefaynetkan kab wulkawi fltetkan tmhrtkan kemzi geyrka nziegatatka kithgz nay felemay temekurey eyu niay. Ab lilieka zeleni misgana wesen yeblun. Zkeberkum ahatn ahwatn ab melae alem trkebu tezarebti Tigrinya ,ezi Drar zihbo zelo tmhrti ab mlue edmiena zeyrekebnayo aqarach (ShortCut) keriblkum slezelo ab Drarhiwet.com atikum tekafelti kitkonu ylawebekum. I'm sure you will be happy & satsified. Ane Stock Market course weside wediya genzebey win,ab Stock market kewafr jemire aleku. So, it is theorically & practically. Take A Decision. Thanks more dear George.
Abrahaley Ghirme, Logistiker IKEA
Basel, Switzerland
First all I would love to say thank you very much Mr George hawey. ብመጀመርታ ነዚ ንዕብየትን ንንቃሕትን ኣብ ትምርቲ ይኩን ኣብ ቆጠባን ብሓፈሻ ኣብ ሂወት ብከመይ ዕውታት ኾና ንወጽእ እትገብሮ ዘለካ ኣብ ሕበረተሰብና ኣዝየ የመስግነካ። ቀጺለ ኣነ ሓንቲ ካብ ተማሃሪት ናይ George እየ ዝወሰድክዎ course (Invest in Stock Market) እዩ ኔሩ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ልዕሊ ትጽቢተይ ጽኒሑ ምክንያቱ ናይ George ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያት ቀዳማይ ፥ ዝተማህሮ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምህረካ ኣብ ባይታ ድሰርሕ ዘሎ ሓቂ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ዝጥቀመሉ ብሙኻኑ ፍሉይ ዝገብሮ። ከም ካልኣይ ተማሂርካ ጥራሕ ኣይኮንካን ትከይድ ፥ ትምሃር ዘይተረድኣካ ትሓት ድሕሪኡ ኣብ ርግጸኛ ኮንካ ዝተዳለካሉ በቲ ናዓካ ጽቡቕ ዝበሎ ኣማራጺታት የማክረኻን ናትካ ውሳነታት ካኣ ይሰምዕ ድሕሪኡ investor ጌሩ የፋንወካ ማለት"ዩ ። ግን እንታይ እስኪ ኣብ ቁጠባዊ መዴይ ጥራሕ ኣይኮነን investor ጌሩ ዘፉንወ ኣብ ኩሉ መዳያት ሂወት ብኩሉ ሸነኽ ክትነጥፍ ከም ዘለካ እንተደኣ ተበጊስካ ቡዙሓት ዕድልት ይጽበዩካ ከም ዘለዉ"ዩ ዘረድኣኻ"ሞ በዚ ኣጋጣሚ ኣዝየ የመስግኖ።
Ziada Negash
Alberta, Canada
I took introduction to stock market investment course last year. The course is interesting specially to someone new to stock market. Using Drarhiwet support I managed to invest in the UK and with in 1 year of investment I got >15% return. I highly recommend the course.
Abraham
United Kingdom
ብመጀመርያ ጆርጆ ብዝሕ ከመስግነካ ይፈቱ፡ ትምህርትኻን ኽእለትካን ንየሕዋትካ ኽተካፍሎም ዘይሕለል ጻዕሪ ትገብሮ ዘለካ ስለዘለኻ። ኣብ ስቶክ ማርከት ዝተማሃርክዎ ኻብቲ ቢልምዲ ሚውህላል ገንዘም ቢስፊሕን ዝበለጸን መንገዲ ከም ዝግበር ተማሂረ እዚ ኣገባብ ዲማ ዲሮ ጀሚሮዮ ኣብ መንገዲ ዓወት ኣለኩ። ኣብ መወዳታ ጆርጆ ሓውይ ኣብ ሂወትካ ሙሉ ጥዕና ኣብ ስራህካ ዲማ ኣሳልቶ ይምነየልካ። ካልኦት የሕዋተይ ድም ክትጥቀሙሉ ይዕድመኩም::
Amete Kidan, Nurse
Sweden
You have been my source of inspiration and motivation learning under you My brother Drar. It was the most fulfilling moment of my life. I learned Stock market courses which were really amazing and opens my eye to the real markets and business overall. He is a very great teacher and well disciplined and a good mentor with real experiences. Thanks a lot and wish you great happiness and love. Goodbye, a great mentor ever!!
Ephrem Kidane, Finance Manager
Duabi, UAE
ስመይ ኣክበርት ይብሃል። ኣነ ተማሃሪት ናይ ጀርጆ ምካነይ ብታእሚ ሕጉስቲ ኢየ። ኣብ ሂወተይ ናቱ ትምህርቲ ካብ ዝክተል ብዙሕ ለውቲ እየ ርእየ። ንጀርጆ ናይ ፈለማ ዝፈቶ ኣብ ዩቱብ እዩ ኔሩ ትምህርቱ ብታእሚ ጽቡቅ ስለ ዝኮነ ክሳብ ሕጂ እየ ዝከታተሎ። ከምኡ ውን ናይ stokmarket ተማሃሪቱ ኮይነ ተማሂረስ ናብ investemen ከማን በቂዐ። ንጀርጆ ምእንቲ ጥቅምና ክንብል ክንድግፎን ክንሕግዞን ከነታባብኦን ይግበኣና።ማለት ብዙሕ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ኮነ ማሕበራዊ ሂወትና ዝዓይ ዘሎ ሰብ እዩ። ኣምላክ ጥበቡ ይግለጸሉ ኣብ ልእሊ እቲ ዘለዎ መታን ንኣና ክተቅመና።
Akberet Ghidey
Netherlands
ንጀርጆ በቲ ኣብ ዩቱብ ዘቅርቦ ሃናጺ ዝኮነ መደባት እየ ከም ሰብ ዝፈልጦ። መደባቱ በኣዝዩ ዉሕሉል ኣገባብን ከሙ ዉን ሓጺርን ስለዝቀርብ ንክትከታተሎ ዝዕድም እዩ። ከም ፍሉይ ኩርናዕ ዉን ነቲ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ደቂ ሰባት ከድሊ ዝክእል ትምህርቲ ስለዘቅርብ ኩሉ ግዜ ነብስካ እናፈተሽካ ኢካ ትሰምዖ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ኣነ ኣበይ ሽነክ መዕቀኒ ናይ ዕብየት ኣለኩ እናበልካ ፡ነቲ ዘለካ ጽባቀ( ኣወንታዊ) ሰነክ ተሕይለሉ፡ ነቲ ዝጎደለካ( ኣሉታዊ) ጎንካ ድማ ተማሂርካ ተማሕይሸሉ መድረካት እናሰማዕካ ኢካ ትከታተሎ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ጀርጆ ዝብሎ ንዝያዳ ዉልቃዊ ዕብየት ንምድንፋዕ ኣብ drarhiwet.com ተወከሱኒ ዝብሎ ፡ ሓደ መዓልቲ course ክወስድ ካብ ዝብል ነዊሕ ገረ እየ። እታ መዓልቲ ግዲ ኣኪላ ኮይና ናይ stock market express ኣብ ዝብል ዉልቃዊ ትምህርቲ ተሳቲፈ። ምስጋና ኣብ ዉልቃዊ ትምህርቲ፡ መንፈስን ሓይሊን ንሰባት ምሕጋዝን ጀርጆ ኣዚዩ ጎሊሑ ኢካ ትረክቦ። ንቲ መጽሓፍቲ ገናጺልካ ክትረክቦ ዝግበኣካ ፍልጠት በሓጸርቲ ቪድዮታት ተዳልዩ ከም ዝተፈትፈተ መግቢ ናብ ከስዔ ናይ ሓንዶል ክኣቱ ድሉዉ እዩ። ልቢ ሂብካ ነተን ቪድዮታት ተተካታቲልካየን ድማ ናብቲ ዝቅጽል መድብ ንክትሳጋገር ዕጽፊ ሞራል ኣለወን። ኣነ ድማ ተማሂረ ናብቲ ግብራዊ invest in stock market ብምትሕግጋዝ ናይ ጀርጆ ጀሚረ ኣለኩ። ዉጺኢቱ ድማ ጽቡቅ ዕብየት ከምጽኣለይ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ኣብዚ ቀረባ እውን ስለጀመርኩ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ድማ ዕብየቱ ከካፍለኩም እየ።መደምደምታ፡ ንጀርጆ ኣብ ሂወቱ ሰላምን ምሉእ ጥዕናን ኣብ ስርሑ ድማ ኣሳልጦ እምነየሉ። ቀጹለ ድማ ንተክታተልቲ ጀርጆ ከምዚ ከማይ ሰሚዕም ናብ ግብራዊ ናይ ውልቃዊ ሓርነት ንቁጠባዊ ዕብየት ካብ ሎሚ ክትሰጋገሩ ናይ ሓው መልክቲ የማሓላልፈሎም፡ ሰላም ንኩልኩም።
Berhane Tewelde - UK
Stock Market Express
First of all i would like to say ,thank you so so...much for all hard working and dedication to help habesha or Eriteans. I have been watching George for sometimes in YouTube & I have learned so much. When I planed to take Stock market course with George I didn't hesitate to start . Now that I completed & invested in it, I am very happy for the decision & taking action. As they say, knowledge is power & George had the knowledge & experience that we need & he is happy to share with us. I admire him for what he does & how dedicated he is to help his people . I am so glad i make this decision & knowing my money is making money. I encourage every habesh or Eritrean to take this advantage & take action as soon as you can. Don't say i wish i have done it, you can't change the past , but can you change the present & future . Take action now, next time becomes never or years letter. Thank you again & God bless you my brother George.
Yodit Beyene - Registered Nurse
California, USA
መጅመርያ ጅርጆ ሓዋይ ልባአዊ ምስጋናይ ክቕርብ ይፍቱ ኣነ ተምሃራይ ናይ ገንዝብካ ኣበይን ብኽመይን ትውፍሮ ኢየ። ( invest in stock market) ኣብ ጅርጆ ዘለኒ ተዕዝብቲ ንጅርጆ ኣብ youtube ኢየ ዝፈልጦ ከም ኩሉ ሰብ ይኩን እንበር ኹሉ ዝግብሮ ዝንበረ ኣናቃኣቃሒ ቪዶታቱ ንምንእስይት ምንገዲ ዝክፊት ናይ ዓወት ጎድና ኮይኑ ረኪበዮ ድሕሪ እዚ እይ ካኣ ፡ናብ ናይ ግሉ( drarhiwet) ትምህርቲ ተጽንቢረ ምስ ጅርጆ ምማሃራይ ሑጉስን ዕግቡን እየ። ብሙሉእ ሓይሉ አዩ ዝምህርካ በቲ ዝድልዮ ካኣ ገንዝበይ ኣውፊረ ።ክሳብ ዎፍሪ ክትዕውተሉ ትክእል ምንገዲ ምስካ ኮይኑ ይሕግዘካ ። ብሕጽር ዝበለ ጅርጆ ነዚ ህዝቢ ናብ ስናይ ክምርሖ ዝመጸ ኮይኑ አዩ ዝስማዓኒ ። Thank you !!!
Asmelash Mezengie
United Kingdom
First of all I would like to say thank you very much to Mr Georgo . He gave me great  guidance about investing in the stock market. This was my first course on investing in the stock market and  now I have started investing in the stock market myself.  Before I took this course I had a bit  of  knowledge on  how to invest in the stock market but after I took this course I  now have a great knowledge on the stock market. I would definitely reccomend this course to everybody. Mr.Georgo keep it up you're doing great !!
Michael Gebrekal, Engineer
Irland
Truly inspiring and insightful courses for a person who wants to develop in various ways. It is practical and so real. This will be beneficial for everyone who wants to grow financially, intellectually and socially. Therefore, I can't emphasis this enough the importance of his teachings. You are an inspiration brother Gorgo. Keep it up!​
Tsega Eyob, MSc in Finance
Irland
ክቡር ሓውና ጆርጆ ፍልጠቱ ብዘይምብቃቕ ካብ ዝህቦ ምኽርታትን መተባብዕን ተበጊሰ፡ ካብ ዝቐረቦም ትምህርትታት ሓንቲ ኮርስ ወሲደ ንሱ ድማ ብዛዕባ Stock Market እዮ ኔሩ። በቲ ዝረኸብኩዎ ትምህርቲ አዝየ ሕጉስን ዕጉብን ካብሙኻነይ ዝተላዕለ ድማ ድሮ ክሰርሓሉ ጀሚረ አለኹ። ንጆርጆ ሑውና ድማ እግዚኣብሄር ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ፡ ብልቢ እየ ዘመስግኖ። እቶም ክንዓቢ እንደሊ ድማ ተማሂርና ሂወትና ክንቅይረሉ አላቦ። Thanks 🙏 Gorgo.
Michael Isaac, Business Owner
Zurich, Switzerland
ሰላም ጆርጆ ብመጀመርያ ኣብ ሂወትካ ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ ይምነየልካ.ብምቅጻል እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ትገብሮ ዘለኻ ጻዕሪ በኣታሓሳስባን ብቑጠባን ንኽንዓቢ ከይመስገንኩኻ ክሓልፍ ኣይደልን : ኣነ ን ጆርጆ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ you tube እየ ዝፈልጦ ተከታታሊት ናይ you tube chanelu እየ ኣብ ሂወተይ ዉን ዓቢ ለውጢ ክገብር ክኢለ እየ : እዚ ጥራሕ ግን ንዓይ ኣኻሊ ስለዘይነበረ ኣብ ወይብሳይቱ ብዝረኣኽዎም ንዓይ የገድሱኒ እዮም ዝበልክዎም ኮርሳት ስለዝራኣኩ ኣብ ናይ stock market ኮርስ ክወስድ ኪኢለ:ብዙሕ ውን ተማሂረ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ከምኡ ውን ገንዘብካ ብከመይ ይሰርሕን ተውፍሮን ዝብል ብስፍሕ ዝበለን ኣዝዩ ጽፉፉን ንጹርን ኣገላልጻን ኣመሃህራ ተማሂረ: ኣብ ሂወተይ ውን ናይ ሓንቲ ስጉሚት መቐይሮ ጌረ ኽብል በቒዐ። ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ውን Invester ንሙኻን ኣብ ምቕርራባት ይርከብ ኣለኹ ።ዝኾነ ኮርሳት ክትወስዱ ምስ ትደልዩ Drarhiwet.com ኢልኩም ርኣይዎ በርብርዎ ኣዝዩ ጠቓምን ብሉጽን ዝኾነ ትምህርቲ ኣለኩም።Thanks .So. So .much Gorgo God Bless You.
Misgana Estifanos
Israel
ብመጀመርታ ነዚ ንዕቤትን ንንቅሓትን ዘተኮረ መደባት ብ ጆርጆ ዝቀርብ ንኩሉ ኣናባብራናን ኣተሓሳስባና ዝትንክፍ መሃሪ መደባት ንጆርጆ ብጣዕሚ የመስግን። ብ ፍሉይ ከኣ ነቲ ኣብ stock market ዘተኮር ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳስን modern ዝኮነ ኣገባብ ኣወፋፍራ ኣጥቃቅማን ገንዘብ ኣነ ከም ሓደ ካብ ተመሃርኡ አቲ ኣብ ውሽህጠይ ብሓሳብ ጥራይ ዝሃንጾ ዝነበርኩ ናይ business ሕልምታተይ ሓድ አለ ክጅምሮ ኪኢለ ኣለኩ። ርግጸኛ አየ ድማ ውጺኢታዊ ከም ዝከውን። ምክንያቱ ኣብ ምፍታን ወይ 2 ዓወታት ወይ ደማ 1ን ናይ ዘልኣለም ክሳራ ትከስር፡ እቲ ሓደ ዓወት እቲ ዝሓሰብካዮ ዓወቱ ምጉንጻፍ ክከውን ከሎ አቲ ሓደ ከኣ ትመኩሮ ቀሲምካ መሊስካ ብ ዝሓየለን ብተመክሮ ዝተሃወሶ ንዝደልካዮ ንምርካብ ምጽዓር አዩ፡ እቲ ክሳራ ዝበሃል ግን ብ ውድቀትካ ካልኣይ ጌዜ ዘይምፍታን አዩ። በዚ ዕድል ቆጠባናን ሂወትናን ኣተሓሳስባናን ክንቅይር ዘክእለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኮይኑ ረኪበዮ፡ so thank you once again Gorgo...
Awet Tesfay
Belgium
Drar i really appreciate you for your endless desire and attitude to help your own community first of all. I have followed stock market course and I can confidently say now that I have got the knowledge, financial IQ and above all the energy and willpower to invest in stock market. Many thanks to your beautiful explanations and shortcut presentation of that subject.I have never had this at school and never think of that way. I am sure of the return I will get in long term. So I recommend This course for everyone who wants to invest in stock market. It will really help you avoid your risk and get better future returns. See you at your online business course Drar.
Mosazgi Berihu
Netherlands
ኣነ ንጆርጆ በቲ ኣብ "Youtube" ዝህቦ ናጻን መሃርን ዝኾነ ሓጸርቲ ቪድዮታቱ እየ ፈሊጠዮ። እቲ ትምህርቱ ሃንጺ ኾይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ከኣ ብውልቀይ ምስኡ ስልጠና ወሲደ ኣለኹ። ጆርጆ ኣብ ሞይኡ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘልዎ እዩ፥ ነቲ ዝገብሮ ከኣ ፍቅሪ ኣለዎ። ባዕሉ ዝፈትኖ ኣብ ግብሪ ውጽኢት ዝረኸበሉ ትምህርቲ እዩ ከኣ፥ መታን ኩሉ ሰብ ክዓቢ ብተግዳስነትን ተወፋይነትን ኣብ ተግባር ዝውዕል ትምህርቲ ዝህብ። እቲ ቀንዲ ፍሉይ ናቱ ባህሪ ከኣ፥ ነቲ ትምርቲ ንተማሃሮኡ ብዝጥዕም ዋጋን ግዜን እዩ ዝህቦ። ኣነ ከም ተወልደ ናይ ጀርጆ ተመሃራይ ምዃንይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ብዙሕ ኣብ ቁጠባዊ ሂወተይ ዕብየት ክህበኒ ዝኽእል ከኣ ተማሂረ ኣለኹ። እንተ ደኣ ተማራይ ናይ እዚ ዝበልጸ መምህር ኮንካ፥ ዓወትካ ዘጠራጥር ኣይከነን ኢለ ይኣምን። በዚ ኣጋጣሚ ከኣ ካብ ልበይ ከምስግነካ ይፈቱ። ኣብ ሂወትካ ከኣ ጥዕናን ዓወትን ይምነልካ።
Tewelde Ghirmay
Norway
ፍልጠቱን ዓቕሙን ከይበቐቐ ንኹልና ብማዕረ ክንፈልጥን ክንጥቀምን ዝገብር ዘሎ ክቡር ሓውና ጆርጆ ብመጀመሪያ ብልቢ ከመስግኖ እደሊ። ካብ ድራር ሂወት ብዙሕ እየ ተማሂረ፥ ኣብ ወፍሪ ስቶክ ማርኬት ከኣ ብፍላይ ክጥቀመሉን ክዓብየሉን ከም ዝኽእል ተገንዚበ።
Bizen Habtemariam
Schafausen, Switzerland
I took the Stock Market and Online Business courses at drarhiwet. They are practical and realistic with clear explanations and examples. These courses will be beneficial for everyone who wants to grow financially and socially. You are an inspiration Gorgo. Thank you!
Filmon Amanuel
Sweden
ጆርጆ ሓውና ንነብሱ ኮይኑስ ንህዝቡን፥ ንሕብረተሰቡን ርኡይ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ኣዝየ ከክብሮን ከመስግኖን ይፈቱ:: ቀጺለ፥ ናይ ጆርጆ እቲ ቀንዲ ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ፥ ንሕብረተሰቡ ንኽዓቢ ለይትን መዓልትን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እዩ። እንቋዕ ናትና ኮንካ፥ ብኣካ ከኣ ሕቡን እየ። "ኣብ ድራር ሂውት" ዝተማሃርኩዎ ትምህርቲ ኣዝየ ዕጉብን፥ ሕጉስን ምዃነይ ክገልጽ ይፈቱ:: "ወፍሪ ስቶክ ማርኬት (stock market)" ምምሃራይ ገንዘበይ ስለምንታይን ብኸመይን ከውፍሮ ከምዘለኒ ብልክዕ ክርዳእ ክኢለ፥ ብግብሪ ድማ ይሰርሓሉ ኣለኹ::
Ghirmay Nughuse
California, USA
ናይ course Coaching and mentoring ክላስ ወሲደ ብጣም ሓጋዚ ኮይኑ ረኪበዮ ምክንያቱ ኣብቲ ናቱ ዘሎ ኮርስ ኣየናይ ከም ዘዋጸኣኒ ወለ ሓደ ኣፍሊቶ ኣይነበረንን! ግን ብዝሃበኒ ሓደ ብ ሓደ ብሉጽ ዝኮነ ሓሳብ ኣብ ውሳን ክበጽሕ ሓጉዚኒ ኣብ ሓጽር ግዝየ ከኣ ተሳታፊ ናይ stock market ኪከዊን የ።ኣብ መወዳኢታ ብታዕሚ የመስግነጋ ኣብ ስራሕካ ዓወት ኣብ ህወትክ ሰላም ይምነየልካ።
Kehase Tesfamichael
Netherlands
I have no words to explain Drar's guidance & encouragement. It's very Proffessional & competent service. I took Stock Market & Online Bussines. Drar's teaching skills was very deep & detailed but easy to grasp. IF you want to succeed financially & be your own boss, then the course are very practical & a must do. I personally call him a life teacher who will show you the right path to sucess. He is very dependable to do the best he can. I would highly recommend our society to benefit from his priceless online class and mentorship he provides. Drar should be proud that he is not only providing proffesional services but also helping, inspiring all our Habesha community to turn all our frustration/ emotions to bright hopes.I will continue to be a living witness for all the help & service he provided. I am beyond satisified. Keep up the good job George. You are our Gem!! Thanks a million
Luwam M. Fisseha, Executive Assistant
Virginia, USA
መጀመርታ ጆርጆ ሓውና ስለ እቲ ንሕብረተ ሰብና ብኣተሓሳስባን ብቁጠባን ንኽዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕለል ሓያል ጻዕሪ ካብ ልቢ ከመስግኖ ይፈቱ፡ ቀጺለ ኣነ መጀመርታ ንጆርጆ ኣብ ገጻት ናይ social media ብፍላይ ከኣ ኣብ youtube ኢየ ዝፈልጦ፡ በቲ ዝህቦ ትምህርቲ ማሕበራውን ውልቃውን ከኣ ኣብ ህይወተይ ሓጋዝን ጠቓምን ኮይኑ ምስ ረኸብክዎ ናይ ወትሩ ተኸታታሊ መደቡ ክኸውን ክኢለን ወሲነን፡ ዝበዘሐ መደባቱ ከኣ ይከታተሎ ኢየ፡ እንትርፎ መኽሰብን ፍልጠትን ከኣ ዝኾነ ክሳራ ኣይከሰርኩን ነቲ ዝህቦ ትምህርቲ ብምክትታለይ። ቀጺለ ካብቲ ኣብ You tube ዝወሃብ ማሕበራዊ ትምህርቲ ናብ ናይ ውልቂ ኮርስ( Course) ትምህርቲ ተሰጋጊረ፡ ካብቲ ብዙሕ ከኣ ናይ ገንዘብካ ከመይ ጌርካ ተውፍርን ናይ ግዜን ገንዘብን ናጽነት ከኣ ትረክብን ዝብል ኮርስ invest in stock market ተማሂረ፡ ተማሂረ ጥራሕ ዘይኮንኩ ከኣ ትምህርተይ ወዲአ ኣካውንት ( account) ከፊተ invester ወይ ከኣ ኣውፋሪ ኮይነ ብግብሪ፡ ነዚ ኩሉ ከኣ ብሓገዝ ናይ ጆርጆ ኢዩ ምኽንያቱ ካብ ግዜ ትምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ኣካውንት ምኽፋትን ገንዘብካ ብኸመይ ተውፍሮን ዝሓገዘኒ ጆርጆ ኢዩ፡ ስለዚ ተማሂርካ ጥራሕ ዘይኮንካ ትኸይድ ብግብሪ ኣውፋሪ ስለ ዝገብር፡ ኣብነታዊ ናይ ግብሪ መምህር ኢለ ክጽውዖ ይደሊ። እምበኣር ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ብፍላይ ንተዛረብቲ ትግርኛ ብቛንቋና ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ክንወስዶ ይላቦ፡ ናይ ግዜን ገንዘብን ናጽነት ስለ ዝህብ ነዚ ዓቢ ዕድል ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ይላቦ። ናብቲ website ኣቲኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣቲኹም ተወከሱ። www.drarhiwet.com Thank you very much.
Alem Kubrom
Netherlands
Bmejemerya nezi kab welkawin moyawin temekurun zrekbo fltet nahwatu bmkfal hiwet ahwana kqyro abi aberkto zgebr zelo hawna George btami kemesgnoefetu 🙏. Bmktsal azyu nkit abi zetebabaka nay hiwet memhiryu. Tmhirti wedri ab stock market dhrimwsadey genzebey bkemey kem zewafiro blikie felite ketegbro jemire aleku. Nkalot ktabyu tdelyu dma ab dear hiwet bmibtsah hagez ktrekbu tklu. Thank you, Canada 🇨🇦
Niyet Tekie
Canada
The stock market course is beyond amazing. It is broken down and explained and made easier to understand very well through the way George lays it out. Of course life changing due to the information taught out and knowledge acquired from the course. If there is interest or any curiosity in stock market I would advise anyone to head to drarhiwet.com
Tsehaye Berhane
Australia
ብመጀመርያ ክቡር ሃወይ ጆርጆ ንህብረተሰብና መሰረታዊ ፍልጠትን ምንቃሕን ንኽረክብ ሓይልኻን ፍልጠትካን ከይበቀቅካ እትምህረና ትምህርቲ ኣብ YOUTUBE ከምኡ ውን ብዝበለጸ መልክዕ ብከመይ ኣገባብ ኣብ ቁጠባን ገንዘብን ዕብየትን ሓርነትን ንረክብ እልካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ድጂታልን ብዝወሰድኪዎ ትምህርት ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኮነ ፍልጠት ብምርካበይ ከተግብሮ ድማ ተበጊሰ ብምህላወይ ሓጎሰይ ክገልጸልካ እፈቱ፣ ንኣኻ ድማ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ። ጻማኻ ዕብየትን ንቅሓትን ህብረተሰብና አዩ እሞ ኣጆኻ ቐጽሎ እኻ ኪብለካ እፈቱ። ከምኡ ውን ንብምልኡ ህብረተሰብና ንመንገዲ ቁጠባዊ ሓርነት ዚኾነ ክላስ ወፍሪ ስቶክ ማርከትን ኦን ላይን ብዚነስ ድማ ብፍላይ ዓሚቅ ርድኢት ረኺቡ ንኽብገስን ከመይ ገርካ ብ ዚተፈላለየ መገዲ ኣታዊታትና ነዕቢ ዝምህር ክላስ ኣብ www.drarhiwet.com ኣትዩ ክመሃር ብትሕትና ይላቦ።
Tirhas Bedemariam
United Kingdom
First of all I would like to thank George for your hard work and dedication for Eritrean community.The stock market course will not only change my financial future it also becomes a foundation to my family and With this knowledge they will be able to invest and achieve financial successes early in their life. I can’t imagine what would be my future financially if I knew about stock market 10 years ago. Enrolling in the stock market course was the best decision I made in my life. God bless you my brother.
Mehari Gebremedhin- Registered Nurse
California, USA
ኣነ ኣብ ድራርሂወት ብዙሕ ተማሂረን ፈሊጠን፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ስቶክ ማርኬት ገንዘብና ብኸመይ ከነዋፍሮን ከነዕብዮን ከምንኽእል ፈሊጠን ተማሂረን፡ ድሮ እውን ንምውፋር ገንዘበይ ተዳሊየ ኣለኹ፡ ሕጂ ኣብ ዝሓጸረ ኣብ’ዚ ሰሙን ክጅምር እየ። ሰለ’ዚ እቶም ነዚ ተንብቡን ትሰምዑን ዘለኹም ክትማሃሩን ክትፈልጡን እንተድኣ ደሊኹም፡ ግዜ ከይወሰድኩም ኣብ ድራር ሂወት ክትመሃሩ የማኽረኩም። ብቛንቋኻ ብሙሉእ ተመኩሮን ፍልጠትን እትምህር ወብሳይት ስለ ዝኾነት፡ ከምኡ’ውን ጆርጆ ሓውና ኣብ ሞያኡ ብቑዕ ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ።
Gebregzabher Gebreambes
Germany
First of all I wanted to say thank you to teacher Gorgo for giving us a learning environment in our language. I began by watching your YouTube videos & that directed me to take action in your stock market course. Before taking the course, I didn't know much about Stock Market. But now it became way more clear to my understanding. So, I highly recommend the course. The course will not only benefit you but also the entire family. All in all, this learning experience has shaped my future and could shape your future into a better path if you take action like I did. Lastly thank you Gorgo , you are not only an amazing person but also an amazing teacher .🙏🙏🙏 god bless you!!
Mibrak Nemariam
Alberta, Canada
I just finished the Stock Market course and wanted to tell you that I enjoyed it very much. Gorgo did an excellent job. Keep it up Gorgo! Everything is explained very clearly with excellent examples, and helpful slides. He is very confident with his ability to make complex concepts simple to understand. He really knows his work. It was a pleasure to benefit from his passion. It was extremely helpful to understand the basic concepts of stock market and very useful course. I would recommend it to anyone who wants to pursue in stock market. You will feel and see what you are paying for.
Tesfaldet Awalom
Norway
Drar is great educator & coz of him now I start to get live my dream. Thank you so much for sharing this valuable course- It is a clear, concise & makes it so easy to understand complex subject like stock market especially for us Habesha. i learned whatever i know about stock maket only from this course. In the end, i became an investor in a stock market which is my dream for long time. Drarhiwet.com is a great platform & i'm trying to share it with all my famillies and people around me. Thank you so much for doing this & I appreciate you work dear George Drar. I real recommend drarhiwet.com for a people who need to change their life financially.
Almaz Abraha
Geneva, Switzerland
ብመጀመርታ ነቲ ኣብ YouTube እትገብሮ ምክርን ትምህርትን ነቲ ናትና ህብረተሰብ ዘፀቢ ስለ ዝኮነ ነቲ ደኺመ ከይበልካ እትገብሮ ዘለኻ መስዋእቲ ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ህብረተሰብ ብጣፅሚ ከመስግነካ ይፈቱ ቀጺለ ኣነ ዝወሰድኩዋ Course Online Business እያ ናይብሃቂ ከኣ ኣብ online business ዝነበረኒ ኣፍልጦ ኣይነይ ከፊቱለይ እዩ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ thank you Gorgo.
Yonas Brhane
South Africa
ሰላም ጆርጆ ክብር ሓው ኣብ ሂወትካ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ እምነ ። ነዚ ንሕብረ ተሰብና ንምምዕባል እትገብሮ ዘለኻ ስራሕ ብልቢ እየ ዘመስግን. ብምቅጻል ኣነ stock market ዝተማሃርክዎ ብጣዕዒ. ኣድማዒ ኮይኑ ረኽበዬ እማ ክልኻትኩም ክብራት ኣሕዋት ቅጠባዊ ሓርነት ክትጉናጸፋ ምስ እትደል ዩ ። ምርጫኹም. መምህር ጀርጆ ይኹን. ብዝህቦ ኣገልግሎት ከምእት ዓግቡ ኣይጠራጠርን ። ተኽሊት ካብ እስራኤል።
Teklit Yasin
Isreal
ብመጀመርያ፡ ነዚ ካብ ዉልቃውን ሞያዊ ተመኩሮኡን ዝረኸቦ ፍልጠት ንኣሕዋቱ ብምክፋል ሂወቶም ክቕይሩ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሓው ጆርጆ ብጣዕሚ ከመስግኖ እፈቱ። ኣብ “ድራር ሂወት” ብምምሃረይ ኣዝየ ሕጉስን ዕጉብን እየ። ትምህርቲ “ወፍሪ ኣብ ስቶክ ማርኬት” ድሕሪ ምውሳደይ፥ ገንዘበይ ንኽዓቢ ኣበይን ብከመይን ከምዘውፍሮ ብልክዕ ፈሊጠን የተግብሮን ኣለኹ።
Mehari Tesfagabr - Civil Engineer
Washington DC, USA
ብመጀመርያ ጀርጆ ሓውና በቲ ዘልካ ፍልጠትን ተመክሮን ንዓና ነሕዋትካ ክንዓብን ክንልወጥን ዝሃብካና ትምህርቲ ከመስግነካ ይደሊ። ብምቕጻል፥ ኣነ ኣብ ድራርሂወት ብዙሕ ተማሂረን ፈሊጠን ብፍላይ ድማ ኣብ ስቶክ ማርኬት ገንዘብና ብከመይ ከነዋፍሮን ከነዕብዮን ከምንኽእል ፈሊጠን ተማሂረን ኣለኹ።
Filmon Msghna
Bern, Switzerland
These courses are very helpful and with a clear explanation. I encourage and motivate everybody to take these courses if they need to develop financially. I took the Stock Market course and I really satisfied with Gorgo’s teaching and I have gotten deep knowledge about stock market or how to invest and manage your money. Thanks Mr.Drar!
Weldemichael Zemhiret
Canada
ብመጀመርታ ጆርጆ ሓውና ሙሉእ ጥዕናን ኣብ ስራሕካ ሙሉእ ኣሳልጦን እና ተመነኹ: በዚ ንህዝብኻ ካብ’ቲ ዘለካ ጸጋ ከተካፍል ብምውሳንካ ካብ ልቢ እና ኣመስገንኩ: ኣነ ድማ ኣብ Stockmarket ከመይ ገርካ ገንዘብካ ከምተውፍር ካባኻ ብምምሃረይ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ጆርጆ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ህዝብና ከመይ ጌሩ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ ዕብየት ይገብር ኢሉ ከይተሓለለ ዝደክም ዘሎ ዕዉት መንእሰይ (ልቢ መንእሰያት ዝረኸበ መንእሰይ) ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ድራር ሂወት ተኻፋሊ ንኽኸውን ይምሕጸን።
Shshay Tsegay
Sweden
I recently took a course about the stock market at Drarhiwet. Initially, I didn't have knowledge of investment or business in general. However, the eloquent explanation of the course conducted by Gorgo inspired me to start investing in the stock market and I found it very interesting, and I believe it is worthy to invest money in that kind of business. I would like to take the opportunity to thank Gorgo for all his effort, remarkable knowledge and the inspirational motive he has to develop his community.
Winta Hailesselasie
London, UK
ብመጀመርያ ንጆርጆ ሓውና በቲ ዘበርክቶ ዘሎ ዓበይቲ ትምህርታዊ ነገራት ኣዝየ አመስግኖ። ጆርጆ ኩሉ ዘለዎ ፍልጠት ነጊፉ ደኺመ ከይበለ ሕብረተሰቡ ንምንቃሕ ዝተላዕለ ኤርትራዊ ዜጋ ምኻኑ በዚ አጋጣሚ ክገልጽ እፈቱ። ንሕና ከም ዜጋታት ድማ ነቲ ዝተዋህበና ተቐቢልና ኣብ ረብሓናን ረብሓ ካልኦት ኣሕዋትናን ሕብረተሰብናን ከንውዕሎ ሓላፍነት ኣሎና። ኣነ ብውልቀይ ኣብ ዩቱብ ዝጀመርኩዎ አገደስቲ ትምህርቲ ናይ ጆርጆ ሓውና ንህወተይ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩዎ ኣብ drarhiwet ብምምዝጋብ ዓሙቕ ግብራዊ ናይ ስቶክ ማርኬት ትምህርቲ ወሲደ እነኹ ሂወተይ ክቕይር ተቢዐ ተበጊሰ ኣለኹ። ድሮ ድማ ተጠቃሚ ናይ'ዚ ኮርስ ኮይነ አለኹ። ኣብ ስቶክ ማርከት ኣውፋሪ ኮይነ ተረባሓይ ናይ ዓለማዊ ዕዳጋ ንምኻን በቒዐ። ስለዚ ድማ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ እዚ ጸጋ ተኻፋሊ ክኸውን ብልቢ ይዕድም ኣለኹ። ንጆርጆ ሓውና ድማ ደጊመ አመስግኖ።
Kifle Berhane
Switzerland
I took Gorgo’s Online Business course at drarhiwet.com. It was amazing to me, because he wants to teach you more than to make money from you. Also, he explains clearly and easily to understand. So, I think he is the best person to teach this course.
Munir Abdu
Sweden
ጆርጆ ንሕብረተሰቡን፡ንህዝቡን ክምህርን ብፍልጠትን ፡ብኣተሓሳስባን ክንዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕለል ጻዕርን ጽንዓትን ብልቢ ከመስግኖ ከድንቖን ይፈቱ። እቲ ዝፈልጦን ዝኽእሎን ዘበለ ከይበቐቐ ብዉሕሉል ኣገባብን ክእለትን ዝምህር ክኢላ ለጋስ መምህር እዩ። ኣነ ኣብ Drarhiwet.com ብምምሃረይ ኣዚየ ዕጉብን ሕጉስን አየ። ኣብ (stock market) ከመይ ጌረ ገንዘበይ ከም ዘዋፍሮ ፈሊጠ ኣለኹ። ከምቲ ዉሩይ ድምጻዊ ኣብርሃም ኣፎርቂ፡ "ኣተሓሳስባና እንተ ሃብቲሙ ድኽነትና ሽዑ ኣኽቲሙ" ዝበሎድራርሂወት ዉን ብኣ እዩ ዝጅምር። ካብ ትምህርትን ፍልጠትን ድራርሂወት ኩሉ ሰብ ክካፈል ይምሕጸን።
Michiel Debesay
St. Gallen, Switzerland
Encouraged by Youtube video, I decided to try the stock market course. Not only have completed the course, but I became a long-term investor. I have learned how the stock market works & Drar helped me to set the right asset allocation for my portfolio. This is very practical & life changing course & I highly recommend it everyone.
Mesghina Mengsteab
United Kingdom
ሓዉና ጆርጆ ድራር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ዘመሓላልፎ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርታት ንአብነት ኣብ ድራር ህይወት ብዛዕባ stock market ተሳቲፈ እቲ ትሞህርቲ ብሕፅር ዝበለ ገላጽን ንምርድኡ ቅልል ዝበለን ኮይኑ ረኺበዬ ። ካብቲ ትሞህርቲ ድማ ብዙሕ ተማሂረ፡ ድሮ ድማ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ጀሚረ።ኣብ ኣታጋባብራኡ ድማ ብዘርኣየኒ ምትሕብባሩን ምቅሉልነቱን ኣዝየ ከመስግኖ እፈቱ።
Gilagabir Mengsteab
Appenzil, Switzerland
ብመጀመርታ ደኪመ ከይበለ ካብቲ ፍሊጠቱ ፈሊጡ ዘፍለጠናን ዘካፈለናን ሓውና ጆርጂ ካብ ሊብይ ከመስጉኖ ይፈቱ። ቀጺለድማ ኣነ ኣብ drarhiwet.com ብምምዝጋብ፡ ኣብ "Stock Market" ብስፍህ ዝበለን ግብራዊ ዝኮነ ትምርቲ ተመሂረን ፈሊተን ጥራይ ውን ዘይኮነስ ኣብ ግብራዊ ዚኮነ ስጉምቲ ብምውሳደ ሕጂ ደጊም ገንዘበይ ኣብ "Stock Market" ከውፍር በቂዐ ኣለኩ። ከምኡ ውን ኣብ "drarhiwet.com" "Online" "Business" ውን ጀምረ ኣለኩ። ነዚ ዕድል ብምርካበይ ኣዚየ ሑጉስ አየ። እቶም ክተዓቢዩ እትደሊዩ ሃየ ተባረበሩ ንፍሊጠጥን ዕበቲኩሙን ስጉምቲ ውሰዱ። Thanks George
Amanuel Abadi
Sweden
I recently took a coaching and mentoring ,about Time management and General knowledge online business at drarhiwet.com .It was amazing coaching. I have no words to explain George , he is wonderful ,educated, committed and hamble, l know George through YouTube channel at G.Drar, I personally learned a lot .George is for me Eritrean Warren Buffet. So don't hesitate visit at www.drarhiwet.com.
Paulos Teklemichael
United Kingdom
I took the stock market course at Drarhiwet. It's practical and realistic with very clear expectations. This course will be beneficial for everyone who wonts to succeed financially. Take it Guys! You are an inspirational person Gorgo. Thank you so much!
Tedros Eyob
Norway
ሰላም ክቡር Goerge ከመይ ትኸውን:' ኣነ ተማሃራይ ናይ Stock Market ዝነበርኩ አየ ሕጂ ግን ኣብ ምዝዛመ በቂዐ ኣለኹ one step::አቲ ትምህርቲ ብተዓሚ ጽቡቅ ኮይኑ ረኺበዮ በዚ ኣጋጣሚ ብዘዓባ Stock Market ክፈልጥን ከዋፍርን ዘደሊ ብትሕትና ኣብዚ ኣትዩ ክመሃር ምኽረይ ብትሕትና ይልግስ :: ንስኻ ከኣ ብዓቅምኻ ግዜኻ ኣወፍካ ሕብረተሰብካ ክተንቅሕ ትገብሮ ዘለካ ሓገዝ ብተዓሚ ካብልበይ የመስግነካ ::ታርኽካ ከኣ ኣደ መዓልቲ ክጻሓፍ አዩ ሞ ቀጽሎ ይብለካ ::
Tekle Mehari
Sweden
Tesfu tekle ebhal kab nerwey eye Bezkone eti korus btami xebuqe nru nay eka 100% rekibeyo eye sebat gen mebzhateom be negtiv eyom zereywo .kblom zedeli megemrta atikum raywo kblom elabo zedelyeni seb ka btegrgena ger kebrhalu ekel eye
Tesfu Tekle
Norway
ጅርጆ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ስደት እናሃለው ክንሶም፡ ንናብራ ስደት ከሸንፉ ዝጽዕሩ ሓው እዩ። ኣብዚ ከይተደረተ ግን ንኻልኦት ኣሕዋቱን ኣሓቱን ናብራ ስደት ከመይ ገቢሮም ከሸነፍዎ ከም ዝኽእሉ፡ ዓቅሙ ብዝፈቕዶ ኩሉ ኣብ ምስትምሃር ዝነጥፍ ዘሎ ሓው እዩ፡ በዚ ድማ ኣዝየ እየ ዘድንቆ። ካብዚ ብዝበልጽ ኣገባብን፡ መስርሕ ምስትምሃሩን ዓብዩ፡ ኣብታ ኩላትና እንሃርፋ ሃገርና ኤርትራ ተመሊሱ ህዝባዊ ኣገልግሎቱ ክቅጽል ድማ ተስፋ ኣሎኒ።
Abraham Tewedebrhan
California, USA
Selam naka/ki bemjemerta abzia course ezia zekone seb advertising gerley kem zeymexaku yeregagexelka. Gorjo ab YouTube bezemhro zenbere temesite eye ne kewusen zetebgesku. Gorjo hawuna wun gedusen kehgez eie behali meqanu meseker eye. Bekelilen wuhsen temerti/Course weside wedie dro genzebey invest kegber jemire. Yemesgenka Gorjo hawey ne kulu seb nezi edel bemekfatka. Mes mulue selamta.
Habtit Kifle Fisha
Norway
I am Eden G. Araya & I took class “ Investment in stock market “ with Drar. I know him from YouTube with his free life changing lessons. He’s a great teacher especially about the stock market he knows how to explain the complex thing in simple way a teacher and as a big responsible brother. He finally helped me to invest. I encourage you all to take this special class and take action. God bless you and give you his wisdom and strength for your good and really really for the good of our Eritrean society dear Gorgo Drar. ( Drar Hiwet). Thank you very much.
Eden G. Araya
Atlanta, Georgia
ኣነ ሮቤል ሓድጉ ይበሃል ኣብ ን ጆርጆ ከኣ ናይ stockmarket ኮርስ ወሲደ።ን ጆርጆ ክገልጸሉ ዝክእል ቃላት የብለየን ግን ከም ኣቅመይ ቀንዲል ናይዚ ወልዶን ናይ ዝመጸእ ዘሎ ወልዶን ኢለ ክገልጾ ክፍትን። ዝኾነ ኣፍልጦ ናይ ቢዝነስ ኣይንበረንን ግን ድሕሪ ምስ ጆርጆ ዝወስድክዎ ኮርስ ድሮ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ሓደ እግረይ ኣቀሚጠ ኣለኹ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እዚ ኮርስ ነዚ ዘሎ ወለዶ ናተናን ነቶም ውሉድ ናትናን ዋሕስነት ናይ ቁጠባ ሙኻኑን ኢዩ። ኣነ ብጣዕሚ ስለ ዝዓገብክሉን ኣብ ግብሪ ውን ስለ ዝርእዮ ዘለኹን ን ዝኮነ ሰብ ክምሃሮ የትባብዕ። ብ ልቢ የመስግነካ ጆርጆ ብርሃን ናይዚ ኣብ ጸልማት ዘሎ ወለዶ ሙኻንካ።
Robel Hadgu
Sweden
Bmejemrya neti nabzi zebxehaka lul fetari msgana ykuno bmkxal dma neaka Mr Gorgo sleti tegedasnetka zeleni aflto nhzbey kekaflom bmbal zebegeskayo abkulu tslat nayhiwet des zebl u. An kabti ab online kab zhbo hade tmhrti ye weside nsu dma Stock market. Bwlkey kndey felite kino ngenzeb elka msrah genzebka neaka kserhalka kemzkeln bgbri dma krio bekie. The best investment is the one you make on yourself. Thomas Jefferson
Hagos Ghebrehiwet
Leeds, UK
Thank you, teacher George. You are a great teacher. I learned a lot from you. I don’t known a lot before and lost many things. Now I learned and benefited most from the stock market. Very useful. I learned and started working in it (4 semun key temahar 40 amet modunkar yedhenena) Thanks again bro George Drar
Abdelwasi Abdelrahim
LA, USA​
ኣነ እስቲፋኖስ ዮውሃንስ ይባሃል ኣብ ነርዋይ ይነበር።ናይ ስቶክ ማርኬት ኮርስ ድማ ምስ ጆርጆ ወዲኤ፣ድሮ ገንዘበይ ኣብ ንግዲ ከዋፍሮ ጀሚረ ኣለኹ።ብኻ ጆርጅ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ኔሩ ብዙሕ ምስ ከሰብኩ ኔረ ሕጂ። ኣነ ንጆርጆ ብመንገዲ youtub እየ ተላሌዮ፣ኩሉ ዘቅርቦ ምኽርታትን ትምህርትን ኣብ youtub ድማ ተመሲጠ ይሰምዖ።ኣምላኽ ነደቂ ሰባት ካብ ሓጥያት ንኽድሕን ነብያት ይልእኽ።ንሰባት ካብ ድኽነትን ድንቁርናን ንኸድሕን ድማ ከም ባዓል ጆርጆ ዝኣመሰሉ ይልእኽ።ስለዚ ንዝኾነ ዓይነት ኾርስ ጆርጅ ዝቅርቦ ምስ ትወስድ ናብ መንገዲ ዓወት ስጉምታት ትኽይድ ከም ዘለኻ ፍለጥ።
Estifanos Yohannes, Nurse
Norway
Be megemrta gezkan gulbtkan kay bakeka nazi fltatka ne hewtka ketebyan ketemhren bembgaska azya kemsegnka yeftu George haway .dehri nay stoke market temhrti mewsday ab stoke market genzaby kewfer kela alku beabeyuo ka bezhu kemhar kela alku emo kemka zebalu belxat yehwat yebzehayom azeya kemsegnka yefatu sel kelu tegdasentkan serhkan thank yuo so much George haway natom nazi temhrti ketmharu tehasbu ke xebok hasab keblakom yefatu.
Mussie Teklu
Virgina, USA
ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን መምህረይን ዓቢ ሓወይን Georgo Drar, መጀመርታ ቅንያት በዓል ፋሲካ ብምዃኑ እንቋዕ ናብ በዓል ፋሲካ ኣብቅዓና ክብለካ ይፈቱ, ቀጺለ ብዛዕባ ኣብ ትሕቴኻ ኮይነ ዝቐሰምኩዎ ትምህርቲ (ኮርስ) Stock Market ዝፈጠረለይ ዕግበትን ደስታን ክገልጸልካ ቃላት ይሓጽረኒ, ነዚ System ናይ Stock Market ብናትካ ምትብባዕን ጻዕርን ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲለ ምፍጻመይ ንነብሰይ ከም ሓደ ዕድለኛ ጌረ'የ ቆጺረያ ፡ ብርግጽ ክኣ ዕድለኛ'የ,ብዙሕ ዘይፈልጦ ፈሊጠ፡ ብሓጺሩ መገዲ ዓወት ኣትሒዝካኒ ( ኣርኢኻኒ) ኣለኻ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብዙሕ የመስግነካ 🙏። ደጊመ ! ኩላትና እቶም ኣብ ስደት ዘለና ኣሕዋት ድማ ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማያት እትብህጎ ፡ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ንፍልጠትን መገዲ ዓወትን ክንጸምኦን ክንብህጎን ከም ዝግበኣና ንመሳቶይን ኣሕዋተይን በዚ ኣጋጣሚ የተሓሳስብ ። ደጊመ ነዚ ከም ማይ ንጉሆ ዝኾነ ጽሩይ ትምህርቲ ትህበና ዘለኻ መም/ር ጆርጆ ሓዉና ድማ ብትገብሮ ዘለኻ ጻዓሪ ንህዝብና ምንቅቓሕን ምፍላጥን ኣምላኽ ፍልጠትካ ጸጋኻ የብዝሓዮ ካብዚ ንላዕሊ ክትቅጽሎ ድማ ደጊመ ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ ኣብ ሂወትካ ጥዕና ይምነየልካ 🙏📚
Tedros Kesete
Lausanne, Switzerland
My name is Gidey from England & hope you doing well. Drar, your lesson has been one of my great achievement for few months I could imagine if it happens now what will going next in a year or mouths. Naturally,I am very grateful for your patronage and eager to give you the speedy and efficient feedback you deserve. From now I'll let people know who you are & about your lesson. I kindly request to keep doing what you do and share it.
Gidey Milash
England
I just completed the stock market investment course with Gorgo. Am extremely satisfied and am glad I took the course. Gorgo does not only have mastery of the the theory but he is also investor himself. I was able to learn from his practical experiences in the stock market. He guided me to setup a specifically tailored investment portfolio which fits my financial goals, and now I can say some portion of my hard earned money will work for me. I highly recommend this course to everyone.Gorgo thanks for creating this opportunity and Platform, let us use it to empower ourselves.
Alazar G Berhane
Edmonton, Canada
መጀመርያ ሰላም. ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ቅሳነትን ጥዕናን ይምነየልኩም. ቀጺለ ኣብ G. Drar ዝብል ናይ YouTube Chanel ናይ ሓውና ጆርጆ ምኽርታት ይከታተሎ ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ stock market እውን ገሊጽልና ኣሎ. ካብኡ ተበጊሰ ድማ stock market ክምሃር ወሲነ.ሕጂውን ካልኣይቲ ኮርስ ንምውሳድ ተዳልየ ኣለኹ. ምኽንያቱ እዚ ዕድላት እዚ ቀሊል ስለ ዘይኮነ. ኣብ መወዳእታ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ጆርጆ ሓውና. ከም ቀደምካ ንዓና ጠቓሚ ዝበልካዮ ስልጠና እንተ ኣዳለኻልና ድማ ጽቡቕ ነይሩ ንምዕብል።
Kidane Tekleab
Netherlands
ብመጀመርያ ሓውና ጆርጆ ስለቲ ፍልጠትካ ከይበቀቅካ ደኪመ ከይበልካ ንኣሕዋትይ ክሕግዝን ክዕብን.የ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ጻዕሪ ከይመስገንኩካ ክሓልፍ ኣይደልን.የ ብምቅጻል ኣነ ንጆርጆ ሓውና በቲ ኣብ youtube ዝህቦ ሓጋዝን መሃርን ዝኮነ ትምህርቱ.የ ፈሊጠዮ ጆርጆ ከኣ ኣዝዩ ትሑትን ምሁርን ዕብየት ናይ የሕዋቱ ዝደሊ ሰብ እዩ:ብምቅጻል ኣነ ሓንቲ ካብዘን ኮርሳት ወሲደ ተማህረ ንሳ ከኣ stock Market እያ: እዛ ኮርስ ከኣ ብጣዕሚ ኣገዳስት ኮይና ረኪበያ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ገንዘብ ወይ ከኣ ገንዘብካ ከመይ ገርካ ከም ተዋፍር ተማሂረ: እቲ ዝተማሃርክዎ ከኣ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ኣለኩ። thank you Gogro
Merhawi Fisehatsion
Lugano, Swiss
It is a great stock market course.The course is Informative and insightful. George walks you through each fundamental step with grate details. Thank you again for dedication and motivation.
Aman Nuguse
England
Georgo is the a stock market instructor, and he is the best at what he does, using brilliant strategic advice to help improve your knowledge and investment furthermore, I would recommend that you reach out to him to take a course or for advice!
Samuel Habtezion (Dunga)
Ohio, USA
Frist of all I would like to say thank you mr georgo.I took the stock market & online business courses at drarhiwet. I have no words to explain how good Drar's guidanece and encourgement. If you want to succeed financially and looking for the best teacher I would like to reccomend george. Georgo you are a great teacher.I learned a lot & I am very satisfied. Thank you.
Mehari Teklezghi
United Kingdom
Ane Hanibal ybehal ab Drarhiwet.com coaching & mentoring ትብል እየ ኣስተምህሮ ወሲደ! ብመጀመርያ ካብ ልቢ የቀንየልና ስለቲ ተገዲስካ ትምህረና ዘለኻ። ምኽንያቱ እዚ ናሃትካ ትምህርቲ ነዓና ስለ ትምህረና ዘለኻ በቃራጭ። ኣነ ብዕድመ ንእሽተይ እየ ግን ካብ ጀርጆ ብዙሕ እየ መልሲ ረኺበሉ ኣገዳሲ ዘይ ተመለሰ ዝነበረ ሕቶታተይ፣ ስለዚ እቶም ራኢ ዘለኩም ግን ዘይ ተመለሰ ሓሳ እንተ ሃልዩኩም። ኣብ ጀርጆ መልሲ ክትረኽብሉ ኢኹም እለ እየ ዝኣምን።
Hanibal Guesh
Sweden
It was really a blessing to find a person like George who is striving very hard to influence Eritreans in such an amazing and positive way. His entire attitude is one that seeks to help us on our journey towards financial freedom. His openness and vast knowledge is inspiring and a positive example for all of us. I personally learned so much about how investments work and long term strategies for wealth building. George made himself available to answer my questions by phone and was always helpful and prompt. I look forward to having him be one of the leaders of our country and lead us towards financial prosperity as a nation.
Ruth Kidane
Chicago, US
ብመጀመርታ ሓውው ድራር ከመስግነካ ይፈቱ። ብትምህርትኻን ብክአለትካን ንየሕዋትካ ክንዓብን ክንበልሕን ዝገበርካ ንስካ ኢኻ። ኣነ ካኣ ኣባኻ ኮርስ ብምውሳደይ ብጣዕሚ ሕጉስ አየ። ካብቶም ኣዚየ ዝፈትዎም ወሃብቲ ምኽሪ ንስኻ ኢኻ።ሕጂ ውን ካብ ምስዓብ ትህበና ምኽርን ትምህርትን ካልአን ኣይተርፍን አየ። ገንዘበይ ከመይ ገረ ከም ዘስርሖ ሚሂርካንን ኣብሊህካኒን አኻ ብጣዕሚ የቀንየለይ ድራር። በቲ ዝሃብካኒ ምኽሪን ትምህርትን ድሮ ካ ጀማሪ ኢንቮስተር ኮየነ ኣለኩ።አሞ ቢጣዕሚ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ።አግዚአብሕር ጸጉኡ የብዛሓልካ ድራር ሓወይ. Thanks Drar ! You are a life changer really🙏❤
Kibrom G/Micheal
Manchester, UK
Stock market ሃደ ካብቲ ብሩህ መጻሂ ክህልወካ ዝገብር ዩ ጆርጆ ሃወይ ምስጋናይ ዓቐንየብሉን በዚ ትራይ ዘይኮነ ዋላ በቲ ማልታዊ ትህቦ ናይ YouTube ትምህርቲ ። ኣብዚ stock market ትምሀርቲ ብታሚ ጽቡቅ ኔሩ ዋላ አቲ ኣጋላለጻ ንዝኮነ ሰብ ብቀሊሉ ክርዶኦ ይክእል ዩ። ኣብ ሂወተይ ካብቲ ኣቢ ነገር ዝወሰንኩዎ ነገር አንተ ሃሉ stock market ምምሃር ዩ ብውሳነይ ካ ዕግብቲ የ ። ደጊመ ብታሚ የቀንየለይ ጆርጆ ሃወይ ኣምላክ ጸጉኡ የብዝሃለካ ።
Selam Libsu (Stock Market)
Danemark
ሽመይ ፍትዊ ይበሃል,ንጆርጆ ኣብ social media እየ ዝፈልጦ.ብመደባቱ ኣዝየ ስለዝተመሰጥኩ ድማ ክከታተሎ ጀሚረ።ብመጀመርያ ሓው ጆርጆ ኣብ ህዝብኻን ሕብረተሰብካን ትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ክብሪ ይግበኣካ።ቀጺለ ኣነ ትምህርተይ ብዛዕባ start Bussiunes in Africa እዩ ነይሩ ካብኡ ብዝቀሰምክዎ ፍልጠት ድማ ሂወተይን ሂወት ስድራቤተይ ክቅይር በቂዐ። ኣብ መወዳእታ ጆርጆ ሓውይ ኣብ ሂወትካ ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕካ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልካ። ካልኦት የሕዋተይ ድም ተጠቀምቲ ናይዚ ጸጋታት ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም::
Ftwi Bahlibi
Canada
Bimejemrta zeywdaen zeynetsif filtet kihbeka amalk Enda temenku kubur gergo hawina ane abzi nay stock market timrti bizuh eye temhare enta y mikanu stock market abizi ziwesdko class eye kimahro kele ezi timrti ezi nay btami tekamin hagzin koynu eye rekibeyo tikmtatu mis terdani ka natey wisane bimwisan investor kikewin bekae Bihaki biluts timrti kab libi ka yemsgneka kubur hawina gizeka keybekeka kisab abti nay mewedata zebtshakni 😊🙏
Senay Kidane
Norway
ብመጀመርያ ምስጋና ንጆርጆ ሓውና, ነቲ ብዙሕ ጺዒሩ ዝረኸቦ ፍልጠት ናብ የሕዋተይ ደቂ ሃገርይ ከሕልፎ ኣሎኒ ኢሉ,ከይሰሰዓን ,ከይበቀቀን ዝወሶዶ ተባዕ ሱጉምቲ ,ከም ትምኒቱ የሕዋቱ ዓብዮም ክርኢ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ::ጆርጆ በሊሕን ሙቁሉልን ነቲ ዝፈልጦ ዘይበቅቅን ሰብ ብሙኻኑ ብክማሃር ዝደሊን ክዓቢ ዝደልን ንጆርጆ ድራር ክውከስን ክስዕቦን በዚ ኣጋጣሚ ይምስክር::
Selemun Samsom
Luzern, Switzerland
ብመጀርታ ነዚ ኩሉ ካብ ወልቃዊ ተመኩሩኡ ተበጊሱ ን ሕብረትሰብና ንምምሃርን ን ምንቃሕን ዘገብሮ ዘሎ ከምስግኖ ይፈቱ. ኣነ ኣብ ድራር ሂወት ( invest in stock market) በምምሃረይ ኣዝየአ ሕጉሰን ዕጉብን እየ ገንዘበይ ኣበይ የውፍሮ ተማሂረን ፈሊጠን የተግብሮን ኣሎኹን እቶም ክንዓቢ እንደሊ ድማ ተማሂርና ሂወትና ክንልውጥ እምሕጸን!
Tesfit Habtemariam
Netherlands
ብመጀመርያ ጆርጆ ሓወይ ካብ ልቢ ከመስግነካ ይፈቱ፥ ሰላምን ቅሳነትን ምስ ኩልና ይኹን ።እምበኣርከስ ኣብ 2019 ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ገጽ FB ዘወር በልኩ ሞ ኔጆርጆ ረኸብክዎ(ናይ ፌስ ቡክ ኣዕሩኽተይ ሼር ዝበልዎ) ኣብዚ ሎሚ ግዜ ዳኣ ከምዚ ዓይነት ኣገሲ ዜጋ በየን ተረኽበ ኢለ ክካታተሎ ጀመርኩ ከምዚ ዝበልኩ መኽንያት ካኣ ሎሚ ኣብ ፌስ ቡክ ብፍላይ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ክጻረፉ ስለ ዝውዕሉ "የ ።ካብዚ ተበጊሰ ክኣ drarhiwet ዝብል ናይ ዩ ቱብ ቻነል ከም ዘሎ ፈሊጠ ተኻታተልኩ ። ኣብኡ ውን ትምህርቲ ከም ዘሎ ፈሊጠ ናይ stock investment ዝብል ሓጺር ትምህርቲ ግን ካኣ ናይ ንሓዋሩ ዝጠቅም ወሰድኩ።ክሳብ ሎሚ ውን ኣበይ ኔረ ክሳብ ዝብል ኮይነ፥ብምሳደይ ውን ሕጉስ ኢየ። ኣዝየ የመስግነካ::
Mehari Bahta
USA
First of all, I would like to say, thank you so much teacher Gorgo for hard working and encouragement for all your people. Since I knew you in YouTube I have learned so much from you and I’m so glad to be your student. Everything you always say is, NOT only how to grow fanatically but mentally. I took the Stock Market course at drarhiwet. It is very realistic with clear explanations and examples. You’re an inspiration and excellent Gorgo. Thank you for all!
Ala Fishale
Ontario, Canada
ሰልፍ ሰልፋይ ዳን ጆርጆት ይለበከዲክ ሓመደኩንሉ እን ኒ ግርስዲ ኒዓቅምዲት በቀቅጊ ኒከዋ-ዲበስ ኒካብነድ፣ ተለይዶኻ ኣን ጆርጆት እን ኒ Youtube ደርብድ ደኩሰው ቪድዮ ክኒ-ሊኵሰውድ ግን ኣን ኣርኡሉ እርጋዅ። ደኣም ናን ተኸቲል ሱኩሮ ”Invest In Stock Market” ያዂ course-ሲ ኣድዂን። እና ምህሮ ኒስ ይኣድነድ ኮዶ ገሪዅድክ ፋሪሕዲ ያግንዲ ግን። ደንጎቢል፣ እና ምህሮ ኒስ ገሪዂድክ ምሻ-ሾኹዲ ለገዳኹዲ ኣኾ ኣርኹንሉ። በጋ ኒድ ሰበትድ ኣዪ ኣዳም እና በኽት ኒስ ነፍዕስትሮሉ ተዓየበኩን።
Zemhret Mussie
Sweden
Bkedamnet neti bmlue akimikan fltetkan kemewun Kab ti alo ztebahle metsahafti nay alemna fltet tserka dekime keybelka nzfeltkayo filtet n hibrete sebka ymhrn yhguzemn eyu elka keytehaleka tizrgiho ab YouTube hagezin mehari msgana ygbeaka haw Georgo. Kale dma hibreteseb biakmi genzebu haylun bertiewun nkinebr etihbo meadi timhrti Kem Stockmarket ,online business wezete aziyu tsebuk timhrti Ane dma biziwesdkuwo timhrti (course)stockmarket and online businessn Egub eye
Guesh Gebregerges, Business Owner
United Kingdom
Course: Start Online Business: እዚ ክላስ እዚ ኣዝዩ ጸላውን ኣድላዪን ኣብ ልዕሊ ሙካኑ ብዉሕሉል ኣቅራርባ እሞ ብርትዓዊ ዋጋ ምስ ሙካኑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፈቴዮ፡፡ጀርጆ ሓውና ዘለካ አሙኑነትን ባህጊ ን ኣሕዋትካ ምልዋጥን ብ ልቢ የመስግን ፡፡
Tomas Mussie
Addis Abeba, Ethiopia
Megemria kemesgenkuka khalif adlen eti wilqawi tmhrtka keletkan beney kebelka beti zeleka trfi geeze dekme kebelka betgebro tmrtawi srhatka msganay wesen yeblun. Ane temaharay nay Memhir George eye ab nay Stoke Market course ywesd aleku btami ka hgus eye. Kabti nay Memhir wilqawi keletun temekreun bklil zbele beti krdaka zikel geru ab tegbar kemey gerka ttiqelu bsfih zbel agalatsa btemekron tmhirty ztehaweso. Bereket Estifanos
Bereket Estifanos
Sweden
Dear Mr George I just wanted to let you know how special and appreciated you are by many of us.I’m grateful to have had such an awesome teacher like you. You’ve activated a hunger for knowledge and wisdom, inspiring me to plan my future and become a better individual .A big thanks to my wonderful teacher!!
Same Eseyas
United Kingdom
ልፍ በደሮ ጆርጆ ይለበከድ ሓመድየካ አንከለኩን! ዉረት ኩ ኣምርሲ በቀቅጊሪ በሀር ወክት አውሮ ገቢለት ይናኹ ኣርአሮኽር ለገድሮኽር ቂልስኹን ይግሪ በሀር ኪድመት ኩከደምነት። ኣን ጆርጆድ ዮቱብ ደሪብድ ግን ኣን ኣርኣኹሉ,ዳርጋ ብጅኻነሲክ ዮቱቡ ትምህርቲ ኒዉሲ ቓልኹንሎም ገሪው መሀርስኹን ኮዶ መሀርሰኩን ኽር አንኩኹን, (private) ኮዶ (drarhiwet.com) ሊ stockmarket course መሀርስኹን አን ኮርሲር ሰበቲድ መራ ትክያኹ ኣርኹና, ሊኘሪ ኣሪ ኮርስ ኮዶ ተኸት ወክትሊ መሀርስያ መደብ ሻኹን፡ፍሊያኹድ ጆርጆ ስዳወኹድ ተረዲአሳኹ ፕሮፈሽናል መምህር ግን ገሪ ህምቡ አሰ ቀሊልድ ተርዲአሰኩካ ፡ ኩት ታሚታ ወክትሊ ኮዶ መሀርስረኩ,ጆርጆዲ ይመሀርስነድ ገሪኹድክ ፋሪህ ግን,አማ ሻን ናዉክ ወኪት ኩግድኒ drarhiwet.com ቱድኖ መሀርስደነን ፈርሕትኖ ኣክዲነት ሸክ ሻኽሊ፡ ደንጎቢል ኩ ገሮብሊካ ታምም ኣፍየት ኩ ክድመትሊኻ ሰርገል ተምነቱ ተለለይዲ ጃር ካቢንኩት ዳን ጆርጆ::
Anania Weldemichael
Ontario, Canada
I had no idea how stocks work in my life ever. However, after I took the course(investingin stockmarket), I have much better comprehending of it and I am extremely glad I took an action to do so... The beauty of this course is, it's practical as well not just theoretical as other courses are!Therefore, if you are seeking something that could help you improving your financial state, and then this precious course is highly recommended. Overall, Georgo is a great, disciplined, experienced, willing to help others and skilled teacher. You're AMAZING person Gergo! Thanks a lot!🙏
Rodas Tesfay
Oxford, England
ክቡር ሓዉና ጀርጆ ፍልጠቱ ብዘይ ምብቓቕ ዝሃቦ ምክርታትን ብምትብባዕን ተበጊሰ። ካብ ንሱ ዘቕርቦም ትምህርትታት 2 ኮርስ ወስደ Invest in Stock market and Start Business in Africa ኢዩ ነይሩ:: በቲ ዝረከብዎ ትምህርቲ ኣዝየ ሕጉስን ዕጉብን ኢየ። ኽስርሃሉ ጀሚረ ኣለኹ ንጀርጆ ሓውና ድማ አግዛኣብሆር ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ።ብልቢ ኢየ ዘመስግኖ ኢቶም ኽኖዓቢ ኢንድሊ ድማ ተማሂርና ሂወትና ክንዓቢ አንደሊ ድማ ተማሂርና ኽንቅይርሉ አላቦ። Thank you so much Gorgo🙏
Huruy Kflay
Isreal
በጀመርታ ጆርጆ ሃወይ ከመስግነካ ይፈቱ። ቀጺለ ካኣ ነቲ ዝነበረኒ ቅርጺ ዘይሓዘ ናይ stock market ኣፍልጦ፡ኣቕልል ኣቢልካ ብቃንቃይን ብዚርደኣኒ ኣገባብን ኣብ ሓጺር ግዜ ክትምህረኒ ምኽኣልካን ከሚኡ ውን ነዚ ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ቁጠባኣዊ ሓርነት ከምጻኣለይ ዚኸእል ቁጠባዊ ኣስተምህሮ ምውሳደይን ሓጎሰይ ዪገልጸልካ። ብህጂ ውን ውን ነዚ ሰዓታት ይኹን መዓልታት ተማሂርካ ዘይጽገብ ትምህርትኻ ንኽወስድ ኣብ ምድላዋት እየ።
Dawit Kahase
Ontario, Canada
ብመጀመርታ ጆርጆ ሓወይ ንህዝብኻ ንምንቅቃሕ አትገብሮ ዘለኻ ልባዊ ምስጋናይ ከቅርበልካ ይፈቱ።ኣነ ትርሓስ ሕሩይ ይበሃል፡ተቀማጢ እስራኤል ኮይነ ተማሃሪት ናይ Stock Market ከምኡ ውን Online Business አየ። በቲ ዝረኸብኩዎ ትምህርቲ አዝየ ሕጉስትን ዕግብትን ካብ ሙኻነይ ዝተላዕለ ድማ ድሮ ክሰርሓሉ ጀሚረ አለኹ። ንጆርጆ ሑውና ድማ እግዚኣብሄር ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ። Thanks Goergo hawey።
Trhas Huruy
Isreal
bmejemerta Drar bwlkey kemesgneka yfetu. Bmiktsal timhrtika btaemi hagizinis ab tegbar betsihe aleku beti tigebro zeleka xubuk tebegso eda amesgenku nikulom tekataltika bfilay kea nihbretsebna agedasi timihrti sle tehlif kikafelu ymihxen aweti asaliton ymineyelka hawka kab Tewelde Issak.
Tewelde Issak
Israel
ብመጀመርታ ስለቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ሂወትና ክንዓብን ክንልወትን ከመስግነካ ይደሊ. ኣነ ንጀርጆ ኣብ youtube ኢየ ዝፈልጦ. በቲ ኩሉ ዚገብሮ ዘሎ ኣስተምህሮ ከኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ሂወትና ቡዙሕ ለውትይ ከነምጽአን ኽንዓብይ ከም ንክኢል ይኣምን. ኣነ ዝወሰድክዎ course Stock Market ኢዪ. ናይ ብሓቂ ከኣ ፈተዮ ድሮ ከኣ ጀሚረዮ ኣለኹ. ኣብ ሂወትና መንገድይ ዓወት ኢንተ ደሊና ነዚ ትምህርቲ'ዚ ክንጥቀመሉ ኢየ ዝላቦ. Thank you Drar።
Andom Habte
London, UK
There are loads of commentators than talks about investment in STOCK MARKET, but George helps you make it happen. He has enabled me, coached me and given me confidence to invest in STOCK MARKET. I recommend everyone to take the course and change your future financially. George, thank you so much for sharing your valuable knowledge in an understandable and practice-based way. I look forward to learn more from you.
Tekali Kflemariam, Software Engineer
Norway
I really enjoyed the course content, and the teacher is very passionate about what he teaches Gorgo, did an exceptional job presenting the material.Made the course both interesting, informative and fun. he set up by explaining what he was going to teach us, summarized, and proceeded to teach, providing relevant real-life examples. he found out what we handled and catered examples to us to make the course meaningful. I was taken many similar courses this was very well done. which I attribute primarily to the instructor and secondarily to the quality materials. i learned Stock Market courses, I’m humbled and grateful.They say teachers teach to make a difference. You have definitely made a positive difference in my life. I’m thankful for educators like you.
Saba G Michael
Chicago, USA
Selfselfay dan hays Gorgot ylebekild hamedekunlu.niwet beqeqgi tkyekhu hlned nigebiletsi kabiro nitkd lakhu bargi niamrsi geri wekdi teabdi shibgi yned feham ewuro Geri kdmet kedemeku jarld akhni niasbi!! an Gorgot YouTube derbdgn an arakhulu.na geriwu feham ewewu ni videotd nild dekokha kodo stock market course adkhun nidi ymehersnet mera farhgn aktrask!mhro nikhu mera tyakhudi sdawekhudi gn awehabe ynet nefat aleleyo delemdo hnbekhugn ema shan nakhork wekt kugdni meherstno teayebekunkum!ankha arikhu course tekhet wektli nidi jabra yegn jar tksinkut Gorgo selamdi mlue afyedi ewunkut!!!
Selam Sereke
Ontario, Canada
ካብቶም ናይ ዚ ዘመና(Generation)ክብር ሓው ጆርጆ ብዝገብሮ ዘሎ ኣብ ውልቃዊ ዕቤትን ካልእ ተፈላለየ ማሃርን ኣናቃቃሕን( videos)ምስጋና ይኩኖ ቀጺለ ምስ ጆርጆ ሌላይ ኣብ (YouTube) እዩ በቲ ኣቃራርቡኡን ትሕዝቶ ትምህርቱን ተታባብዔ እምንነት ኣሕድሬ ኮርስ ክወስድ ወሲነ ዝወሰድክዎ course(Invest in stock market) ዝብል ኮይኑ።ሕጽር ብዝበለ stock market ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዕላማ ዝገበረ ገንዘብካ ተውፍረሉ ብቁጠባ ትዓቤሉን ትክእል ትካላዊ ኣሳራርሓ እዩ። ሓደ ካብ ዝወሰድክዎ course (Theoretical)ብቁጠባ ክዓቢ ንዝደሊ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Drarhiwet.com ተወከሱ Teame Tadese
Teame Tadese
Winterthur, Switzerland
Selam, memhr gorgo, self kufikhutl tamm afyet kukdmetl sergel temnetekunka. Arikhud an Gorgodi cours stock market tukh yadned gerikh ganie gn.wred tersentld temedrisik yamr bra ksek shiba kodukhr fehamsulekhr ni ferned. teleydokha course si tememderit ni kabened stock marketl envest esya yter yned ena course nitrgum tkyo berhkhule.Ema an ena hnbu nild teryo nawk ena derb nil nabakhi shakhdnakhr ena course si adtno kdnisekunkum.Dengobil dan hays Gorgo en behar kot mosa weri credit kukewa lgd gn ema kilsgrikhr hakeysgrikhr hnbresenakhr nild awetr kodri kasto geri sadiquragn.
Milite Libe
Ontario, Canada
ብመጀመርያ እቲ ኣብ ህዝቢና ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕ ንምቅላል እጃመይ ክዋጻእ ብምባል ንእቴገብሮ ዘሎኻ ኣበርክቶ ብልቢ ምስጋናይ ኪገሌጸልካ ይፈቱ ፣ ብዝያዳ ድማ ኣነ ናይ እዚ ሰናይ ተበግሶኻ ተቓዳሲ ብምዃነይ ደስ ኤና በለኒ ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞ ሂወተይ ዝነበረኒ ሮእሰ ምትእምማነይ ወሲኸስ ኣብ ናይ መጻኢ መደባተይ ብቀሊሉ ክሰርዕ ሓጊዙኒስ ድሮ ከማን ንንዉሕ ዝበለ መደብ ኣብ stuck market ጀሚረስ ጽቡቕ ተስፋ ኣሎኒ ፣ ቢዚ መሰረት ከኣ ንኩልና ኤርትራውያን ናይ ስደት ሽግራትና ከይ ዓገተና ናይዚ ብጅርጅ ሓዉና ከፊቱልና ዘሎ ዕድላት ተተቀምቲ ክንከዉን ይላቦ።
Yohannes Mulubrhan
OHIO, USA
ብመጀመርታ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ፍቁራት ኣሕዋትርይ። ብምቅጻል ኣነ ንጀርጆ ኣብ youtube ዝቅርቦ መደባት ብቀጻሊ አየ ዝከታተሎ ካበኡ ብዙሕ ንሂወትና ዝጠቅሙ ትምህርታትን ምኽርን ምስ ረኸብኩ ፡ ኣብ Drarhiwet.com ክመሃር ከምዘለኒ ወሲነ። ሕጂ ድማ ኣብ Stock markt ተማሂረ ኣለኩ። እቲ ትምህርቲ ብ ኣዚዩ ውሕሉል ኣገባብ ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ንስኹም ዉን ተዳልዩ እሞ መጺኩም ተመሃሩ። ጀርጆ ሓወይ ክኣ ስለቲ ትገብሮ ዘለካ ጻዕሪ ሕብረተሰብና ንምልዋጥ ብልቢ እየ ዘመስግነካ።
Heilemichael Tesfay
Germany
First of all i would love to say ,thank you very very...much for all your hard working and dedication to help our lovely Eritreans people. I have been watching George for most times in YouTube & I have really learned too much. When I planed to take Stock market course with George I didn't hesitate to start . Now that I completed & invested in it, I am very happy for the decision & taking action. As they say, knowledge is power & George had the knowledge & experience that we need & he is happy to share with me and our people. really I admire him for his courage,sympathetic,pleasing,companionable(መተካእታ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኢለካ አለኩ። ከም ኣብርሃም ፈታውን ሃላይ ህዝቡን አብርሃም ብርግጽ ኣይሞተን)። what he does & dedicated to help our people . I am so glad,delighted. i make this decision & knowing my investing returning money. I encourage and advice every our Eritrean people to take this advantage & take action as soon as possible. Don't waste time i wish that you join very prompt Thank you so much again & God bless you our Hero George.
Ataklti Gebreyohannes
Switzerland
Selam tiena yehabeley kiburat yehwat. Ane smey kemzi ab tahti tetekisu zelo koynu,n memhir Gorgo ab youtube bzihbo meharin hanaxin zikone timhirtu eye kifelto zikealku.bzey kelialem Gergo milue akmin fltetin zelewo emo kea n kulu hibretesebna bmaere kinfelitn kineabin filtetu zihbo timhrti bzaeba mexaenan hafeshawi hiwetnan gelixe kixegbo aykieln eye. Bmikxal ane ab business kinetif kindey gizye zeyfetenku hiluf halifuni afluto zeyebley kinsey ab online invest kigebir bzuh gizye fetine kem wxietu bzuhat zeyfeltom enda dewelu acount kinkeftelka enda belu ydwluley emo aflto sle zeynebereni kea yigedfo neyre .brgix kea invest migbar bzey filtet kebidn kisaran u.Bdihri ezi embear eye mis memihr Gorgo bzaeba Stock market Cours kiwesid wesine.emo memhir Gorgo amir nay business nzeyeblu fetfitu zikrib blux memhir koynu rekibeyo.sle zikone kea bzaeba atehahzan atekakiman genzeb xibuk filtet kesimes aleku.kem wxietu kea invester ab stock market kikewin bekie aleku. Emo etom n memhir Gorgo zey feletkumo kirebiwo emo meare kindey lewati ab ebyet mexai hiwetna mikanu kitfeltiwo ekum etom kemzi kemay endafeletkumo ab miwsan course timatieu kea wesnu emo meare kindey bluxn fetfitu zekrbn mikanu kitfeltu felitkum kea tetekemti kitkonu yimhxenekum. Ab mewedaeta milue tienan edmen yehabka memhir Gorgo metan ezi wixue hbretesebna betehasasibeun economyn keabi.
Werede Tesfamichael
Denmark
I am HENOK, originally from Eritrea and currently living in Canada. I have been taken a stock market course with G.Drar for one month long. Thank you Georg for being such an amazing teacher and for all your great lessons. I feel so fortunate to have been placed in your class. Georg you are the leader of today's young minds and tomorrow's bright future. Thank you for having the integrity and courage to lead me down the right path and showing me the right place for investment, that how i can be confident. My future is brighter, my thinking is sharper, and i know many doors will open for me In the future because of your genuine care
Henok Negassi
Canada
እስከ ገለ ክብል ብዛእባ ጆርጆ ኣፍቁዱለይ? ቃላት ንጆርጆ ዝገልጽ እኮ የብለይን፣ ግን በቲ ዘለኒ ክገልጾ ክፍትን እየ። ኣነ ንጆርጆ ካብ ዝፈልቶ 3 ዓመት ጌረ ኣለኩ። ምስኡ ኣብ ናቱ ቪዶታት ዘሕለፍክዎ ግዜ ተጣዒሰሉ ኣይፈልጥን እየ እንትርፎ ሓጎስ ከምጻለይ። ካብ ከባብየይ ዝተዓዘብክዎ ድማ ብዙሓት ሕጉሳት ሰባት እዩ ዘፍሪ ዘሎ። በዚ ድማ ኩላህና ሓቢርና ክንስዕቦ እላቦ። ኣነ ኮጂን እየ ወሲደ። በቲ ዝሃበኒ ምክርን ምትብባዕን ድማ ሕጉስትን ርእሰ ምትእምማን ኣብ ናተይ ጉዳይ ከም ዝህልወኒ ጌሩኒ። ከምት ኣቦታትና ዝብሎዎ ፡ ኣብቲ ዘለካስ እንተ ዝውስኩካ። ንዓይ ከኣ ኣብቲ ዝነበረኒ ብዕጽፍታት ወሲክለይ። ደጊመ ድማ ተሓጉሰ፡ ምክንያቱ ኣብቲ ናተይ ደረጃ ወሪዱ ክርድኣንን ከረድኣንን ስለ ዝከኣለ። ዕድመን ጥዕናንን ምስ ስድሩኡ ይምነየሉ። ብዓቅመይ ነዚ ይመስል ሪኢቶይ።
Akberet Ghidey Andu (Course: Consultation)
Netherlands

Contact us

Drar - FZCO - Drar Hiwet
        Dubai Silicon Oasis, DDP, Building A2
        Dubai, UAE

Follow us

ሕቶ?
1
ሰላም! ሓገዝ ደሊኻ/ኺ?
Welcome to Drar Hiwet!
ሰላም ንዓኻ/ኺ!
1. ኣብ ዝደለኹሞ ትምህርቲ ንምምዝጋን ምስ ተመዝገብኩም ነቲ ትምህርቲ ብኸመይ ትረኽብዎን ንምርኣይ: ነዚ ቪድዮ ተመልከቱ።

2. Online ክትክፍሉ ዘይትኽእሉ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፥ ኣብዚ ታሕቲ ብምጥዋቕ መልእኽቲ ጽሓፉልና። የቐንየልና!